Privaatsuspoliitika

Evisit OÜ
Reg.Nr: 16421896
Koidu põik 5-2, Saue vald, 76418
PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. PRIVAATSUSPOLIITIKA EESMÄRK JA ULATUS

1.1 Evisit OÜ (edaspidi Vastutav Töötleja) (edaspidi Poliitika) privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada Vastutava Töötleja kliente, potentsiaalseid kliente, töötajaid, koostööpartnereid ja teisi isikuid vastutava töötleja tegevuse kohta füüsilise isiku suhtes, kes suudab otseselt või kaudselt tuvastada (edaspidi Andmesubjekt) isikuandmete töötlemise ja kaitse. Poliitika täpsustab, milliseid andmesubjekti isikuandmeid töödeldakse, kaas arvatud saanud, edastanud, parandanud, säilitanud, kustutanud jne, sellise andmetöötluse eesmärgid ja õigusliku aluse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (edaspidi Määrus), samuti andmete säilitamise tähtajad ja andmesubjekti õigused.
1.2 Eeskirju kohaldatakse isikuandmete töötlemisel sõltumata andmesubjekti pakutavast vormist ja/või keskkonnast või ettevõtte isikuandmete hankimisest (näiteks vastutava töötleja ruumides, veebilehel, paberformaadis suuliselt, elektrooniliselt e-posti või telefoni teel, vastutava töötleja sotsiaalvõrgustiku profiilides jne).
1.3 Vastutaval töötlejal on õigus teha Poliitikat omal äranägemisel. Poliitika on kättesaadav vastutava töötleja veebilehel – evisit.ee (edaspidi – Veebileht) ja büroos ning seda rakendatakse alates Poliitika kinnitamise kuupäevast.

2. VASTUTAVA TÖÖTLEJA ISIK JA KONTAKTANDMED

2.1 Andmetöötluse Vastutav Töötleja on Evisit OÜ, registreerimisnumber 16421896, juriidiline aadress Koidu põik 5-2, Saue vald, 76418. Kontrolleri kontakttelefon on +372 56624244 ja e-posti aadress [email protected].

3. ISIKUANDMETE KATEGOORIAD, ANDMESUBJEKTIDE KATEGOORIAD, TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS

3.1. Vastutav Töötleja töötleb tavaliselt järgmiste Andmesubjektide isikuandmeid:
3.1.1. Töötajad;
3.1.2. Potentsiaalsed töötajad;
3.1.3. Kliendid ja potentsiaalsed kliendid;
3.1.4. Koostööpartnerid ja nende esindajad.
3.2. Vastutav Töötleja töötleb isikuandmeid Andmesubjekti jaoks seaduslikult, heas usus ja läbipaistval viisil, et:
3.2.1. osutada klientidele teenuseid;
3.2.2. tööalaste õigussuhete haldamine;
3.2.3. tagada ja parandada vastutava töötleja osutatavate teenuste kvaliteeti;
3.2.4. tuvastada ja ennetada kuritegusid või haldusrikkumisi vastutava töötleja ruumides ja/või territooriumil;
3.2.5. täitma vastutava töötlejaga seotud kohustusi;
3.2.6. viia läbi vastutava töötleja avalike suhete ja turundustegevus;
3.2.7. lepinguliste suhete läbiviimiseks;
3.2.8. kaitsta oma õigustatud huve ja Andmesubjekti õigustatud huve. Vastutava töötleja õigustatud huvid on: äritegevus, Andmesubjekti isiku kontrollimine enne lepingu sõlmimist, maksete saamine, teenuste kvaliteedi parandamine, taotluse analüüsimine, kuritegude või haldusrikkumiste ennetamine vastutava töötleja ruumides, vastutava töötleja ja Andmesubjekti õiguste ja õiguslike huvide kaitsmine jne.
3.3. Vastutav Töötleja töötleb tavaliselt järgmisi isikuandmete kategooriaid:
3.3.1. Nimi;
3.3.2. Perekonnanimi;
3.3.3. Isikukood;
3.3.4. Sünniaeg;
3.3.5. Aadress;
3.3.6. Telefon nr.
3.3.7. E-posti aadress;
3.3.8. Teave hariduse kohta;
3.3.9. Teave eriala kohta;
3.3.10. Pangakonto number;
3.3.11. Maksumaksja nr.
3.3.12. Terviseandmed (personali kohustuslik tervisekontroll);
3.3.13. Foto, videosalvestus;
3.3.14. Vajaduse korral teise kategooria isikuandmed.
3.4. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks vastutava töötleja poolt võib olla:
3.4.1. artikli 6 lõike 1 punkt a, milles on sätestatud, et andmete töötlemine on seaduslik, kui Andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või ühel konkreetsel eesmärgil;
3.4.2. artikli 6 lõike 1 punktis b, milles on sätestatud, et töötlemine on seaduslik, kui töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille pool Andmesubjekt on, või meetmete täitmiseks Andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist;
3.4.3. artikli 6 lõike 1 punktis c, milles on sätestatud, et töötlemine on seaduslik, kui töötlemine on vajalik vastutavale töötlejale pandud õigusliku kohustuse täitmiseks;
3.4.4. Määruse artikli 6 lõike 1 punktis f, milles on sätestatud, et andmetöötlus on seaduslik, kui töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui Andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, alistavad sellised huvid, eelkõige juhul, kui Andmesubjekt on laps;
3.4.5. Artikli 9 teise lõigu punkt h, mis sätestab, et terviseandmete töötlemine on seaduslik, kui töötlemine on vajalik töötaja töövõime hindamiseks ELi või selle liikmesriigi õiguse alusel või tervishoiutöötajaga sõlmitud lepingu alusel.
3.5. Vastutav Töötleja võib oma klientidele teenuste osutamiseks, koostööpartneritelt teenuse osutamiseks, seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks, täites Määruse artikli 6 lõike 1 punkti b ja/või c alusel seaduses sätestatud kohustusi.
3.6. Vastutav Töötleja võib teenuse osutamise eesmärgil töödelda ees- ja perekonnanime, sünniaega, teavet hariduse kohta, et tuvastada teenuse saaja Määruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel.
3.7. Vastutav Töötleja võib töödelda ees- ja perekonnanime, haridusandmeid eesmärgiga hinnata Andmesubjekti vastavust avatud vabale ametikohale Määruse artikli 6 lõike 1 punkti a alusel.
3.8. Andmesubjekti kontaktandmeid (nt ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoni nr.) võib töödelda Andmesubjekti teavitamiseks või andmiseks ainult Andmesubjekti huvides ja seoses teenustega, mida Andmesubjekt on Määruse artikli 6 lõike 1 punkti a alusel kohaldanud, teatavatel juhtudel Määruse artikli 6 lõike 1 punkti b.
3.9. Andmesubjekti foto- ja/või videopilti, ees- ja perekonnanime võib töödelda vastutava töötleja avalike suhete ja/või turunduseesmärkide rakendamiseks Määruse artikli 6 lõike 1 punkti a või c alusel.
3.10. Töötajate terviseandmeid töödeldakse töötaja töövõime hindamiseks Määruse artikli 9 lõike 2 punkti h alusel.

4. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE TÄHTAEG

4.1 Füüsilise isiku andmeid säilitatakse Vastavalt Eesti Vabariigi seadustes ja Määrustes sätestatud korrale ja kestusele, Andmesubjekti nõusolekule, sõlmitud lepingule või vastutava töötleja õigustatud huvidele, samuti sellele muu õigusliku aluse olemasolu korral.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EESTIT

5.1 Töödeldavad isikuandmed ei edastata väljapoole ELi ja EMP-d ega edastata ühelegi rahvusvahelisele organisatsioonile, välja arvatud juhul, kui Andmesubjekt on andnud oma nõusoleku.

6. ISIKUANDMETE VASTUVÕTJATE KATEGOORIAD

6.1 Isikuandmeid, kui selleks on õiguslik alus, võib edastada vastutava töötleja poolt sõlmitud asutustele, pankadele, sotsiaalvõrgustike operaatoritele, veebimajutusteenuse pakkujale, isikuandmete töötlejatele, koostööpartneritele, vastutava töötleja tarkvara pakkujatele jne.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1 Vastutav Töötleja tagab, et isikuandmeid töödeldakse nii, et asjakohaste tehniliste või korralduslike meetmetega tagatakse isikuandmete piisav turvalisus, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kaotsimineku, hävitamise või kahjustumise eest.

8. ANDMESUBJEKTI JUURDEPÄÄS ISIKUANDMETELE

8.1 Andmesubjektil on õigus saada vastutavalt töötlejalt kinnitust selle kohta, kas isikuandmeid töödeldakse Andmesubjekti suhtes või mitte, ning kui jah, siis on Andmesubjektil õigus tutvuda asjakohaste andmetega ja saada Määruse artikli 15 esimeses lõigus nimetatud teavet.
8.2 Andmesubjektil on õigus nõuda oma taotlust põhjendades, et Vastutav Töötleja parandaks Andmesubjekti ebatäpsed isikuandmed põhjendamatu viivituseta. Võttes arvesse töötlemise eesmärke, on Andmesubjektil õigus mittetäielike isikuandmete täiendamisele, sealhulgas täiendava avalduse esitamisele.
8.3 Andmesubjektil on õigus vastavalt Määruse artikli 17 sätetele, et Vastutav Töötleja kustutaks Andmesubjekti isikuandmed põhjendamatu viivituseta, kui esineb mõni selles artiklis nimetatud asjaolu.
8.4 Andmesubjektil on õigus, et Vastutav Töötleja piiraks töötlemist, kui esineb mõni Määruse artiklis 18 nimetatud asjaolu.
8.5 Andmesubjektil on õigus võtta tagasi oma nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks, kui see on neid.
8.6 Andmesubjekti taotluste menetlemise hõlbustamiseks ja hõlbustamiseks soovitatakse Andmesubjektil pöörduda vastutava töötleja poole kirjalikult (allkirjastatud avaldus paberkandjal või e-allkirjaga allkirjastatud elektrooniline dokument või sellele vastav allkirja ekvivalent), saates vastava taotluse vastutava töötleja seaduslikule aadressile või Poliitika punktis 2 nimetatud e-posti aadressile.
8.7 Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui Andmesubjekt leiab, et Vastutav Töötleja rikub Andmesubjekti õigusi ja õiguslikke huve isikuandmete kaitse valdkonnas. Sekkumistaotlus on võimalik esitada Andmekaitse Inspektsiooni kodulehe (www.aki.ee) e-keskkonnas või täites antud kodulehel asuva sekkumistaotluse näidisvormi ning saates selle (digi)allkirjastatuna nende aadressile [email protected]