Reeglid

Need EVISIT.EE kasutustingimused (edaspidi Evisiti kasutustingimused, Evisiti veebilehe kasutustingimused, veebilehe kasutustingimused või kasutustingimused) on Evisit OÜ (reg nr 16421896, juriidiline aadress: Koidu põik 5-2, Saue vald, 76418) ja Evisiti kodulehel www.evisit.ee registreeritud isiku (edaspidi Evisit veebilehe kasutaja) vaheline leping.

Evisiti veebileht

1. Üldised kasutustingimused.
1.1. Evisiti koduleht www.evisit.ee (edaspidi Evisiti veebileht või veebileht) on elektroonne teabe- ja täienduskoolituskeskkond, mis pakub meditsiinipersonalile või tervishoiuspetsialistidele tasuta või tasulisi professionaalse enesetäienduse võimalusi.
Evisiti veebilehe kasutaja – meditsiinitöötaja või tervishoiuspetsialist, kes on Evisiti veebilehel kooskõlas Evisiti veebilehe kasutustingimustega kasutajaprofiili registreerinud (edaspidi Evisiti veebilehe kasutaja või veebilehe kasutaja).
1.2. Evisiti Kodulehe kasutustingimustes on sätestatud Evisiti kodulehel kättesaadavad teenuste kasutustingimused ja piirangud, mis on siduvad kõigile Evisiti Veebilehe kasutajatele.
1.3. Evisiti veebilehe haldaja on osaühing Evisit, reg. nr 16421896, juriidiline aadress: Koidu põik 5-2, Saue vald, 76418 (edaspidi – vastutav töötleja).
Vastutav töötleja töötleb Evisiti veebilehele kantud isikuandmeid ning töötleb ja salvestab Evisiti veebilehe kasutajate isikuandmeid vastavalt Evisiti süsteemi kasutustingimustele, regulatiivsete õigusaktide nõuetele ja vastutava töötleja privaatsuspoliitikale.
1.4. Registreerimist Evisiti veebilehel ja selle kasutamist loetakse veebilehe kasutaja täielikuks nõusolekuks käesolevatele tingimustele, mille tulemusena muutuvad need veebilehe kasutajale siduvaks. Veebilehe kasutaja kasutustingimuste muutmise kohta saadetakse teade veebilehe kasutaja veebilehel esitatud e-posti aadressile. Vastutav töötleja võib saata teate Evisiti veebilehe kasutustingimuste muudatustest veebilehe kasutaja määratud telefoninumbrile. Veebilehe kasutaja on kohustatud tutvuma ja järgima Evisiti süsteemi kasutustingimusi ja selle muudatusi. Muudatused Evisiti veebilehe kasutustingimustes on veebilehe kasutajale siduvad alates teate saatmisest veebilehe kasutaja määratud e-posti aadressile. Kasutaja vastutab veebilehel sisestatud ja näidatud isikuandmete õigsuse ning isikuandmete muudatuste õigeaegse salvestamise eest. Vastutaval töötlejal on õigus teha ühepoolselt muudatusi ja täiendusi Evisiti veebilehe kasutustingimustes igal ajal. Veebilehe Evisiti kasutustingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad alates nende avaldamisest Evisiti veebilehel.
1.5. Evisiti kodulehel saavad registreeruda ainult meditsiinitöötajad, tervhishoiuspetsialistid, meditsiinitudengid ja vastutava töötleja koostööpartnerid. Pärast registreerimistaotluse saatmist on vastutaval töötlejal õigus kontrollida, kas vastav isik on viidatud registrites registreeritud, ning teha isiku kohta teabepäringuid teistes Eesti Vabariigi registrites. Vastutavale töötlejale valeandmete esitamiseks kustutatakse vastava isiku profiil ning kõik Evisiti veebilehelt ja andmebaasist saadud isikuandmed. Vastutus teadliku valeandmete esitamise eest on sätestatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja määrustele.
1.6. Veebilehe kasutaja kinnitab, et enne veebilehel registreerumist on ta tutvunud Vastutava töötleja privaatsuspoliitika ja küpsiste poliitikaga ning kohustub regulaarselt tutvuma eelnimetatud dokumentide muudatustega. Veebilehe juba registreeritud kasutajad kohustuvad koheselt tutvuma vastutava töötleja privaatsuspoliitika ja küpsisepoliitikaga, mis asub veebilehel, ning regulaarselt tutvuma eespool nimetatud dokumentide muudatustega.

2. Evisiti veebilehel pakutavad teenused
2.1. Evisiti veebilehe kasutajatele pakutakse järgmisi teenuseid:
2.1.1. omandada Eesti Arstide Liidu, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Õdede Liidu ja/või teiste ühenduste, kaubandusettevõtete ja haridusasutuste poolt tunnustatud loenguid (edaspidi - loeng) ning omandada täiendõpet e-keskkonnas;
Erialaühenduste ning haridusasutuste loengute läbimine ja õppematerjalide omandamine.
2.1.2. pärast loengu vaatamist ja õppejõu esitatud kontrollküsimustele õigete vastuste andmist saada täiendusõppepunktide soetamist tõendav tõend või tunnistus;
2.1.3. lektoritele e-posti aadressil [email protected] küsimuste esitamise võimalus;
2.1.4. võimalus isiklikule andmekandjale lektori koostatud ning loengule lisatud õppe- ja juhendmaterjale alla laadida;
2.1.5. võimalus tutvuda ravimitega seotud infomaterjalidega;
2.1.6. võimalus võtta tasulisi kursusi, loenguid ja muid tervishoiuga seotud teenuseid kaardimaksete alusel.
2.2. Evisiti veebilehel Evisiti veebilehe kasutajatele pakutavate teenuste valikut uuendatakse ja/või muudetakse regulaarselt ning Evisiti veebilehe kasutajatel on kohustus Evisiti veebilehte külastades selliseid muudatusi ja uuendusi järgida. Vastutav töötleja ei ole kohustatud veebilehe kasutajaid Evisiti veebilehele lisatud/avaldatud uutest teenustest või olemasoleva teenuse kasutusperioodi peatsest lõppemisest teavitama.
2.3. Pärast vastava täiendusõppe programmi edukat läbimist saab Evisiti veebilehe kasutaja Evisiti veebilehel elektroonilise dokumendina tõendi, tunnistuse või väljavõtte (edaspidi sertifikaat). Evisiti veebilehe kasutaja saab sertifikaadi Evisiti veebilehelt, laadides selle alla 6 (kuus) aastat alates sertifikaadi väljastamisest. Pärast 6 (kuue) aasta möödumist kustutab vastutav töötleja Evisiti veebilehe andmebaasist kogu Evisiti veebilehe kasutajale väljastatud sertifikaadi andmed ja andmed, mistõttu on Evisiti veebilehe kasutaja kohustatud tagama sertifikaadi andmete õigeaegse säilimise oma andmekandjal.
2.4. Kõiki Evisiti veebilehele lisatud visuaalseid (õppematerjale) kasutab Evisiti veebilehe kasutaja ainult oma teadmiste täiendamiseks õppeprotsessi käigus, visuaalsete/õppematerjalide edastamine teistele Evisiti kodulehel registreerimata ja registreerimata isikutele on rangelt keelatud! Visuaalsete/õppematerjalide edastamiseks teistele isikutele, kes ei ole Evisiti veebilehel registreeritud ja registreeritud, kustutatakse veebilehe kasutaja Evisiti veebilehelt ning Evisiti veebilehel ümberregistreerimine keelatakse asjaomasele isikule. Vastutav töötleja hoiatab Evisiti veebilehe kasutajat, et autoriõiguste rikkumine on Eesti Vabariigi seadustes ja määrustes sätestatud vastutus.
Evisiti veebilehe teenuseid pakutakse veebilehe kasutajale tasuta või tasu eest vastavalt koolitusmaterjali arendaja ja vastutava töötleja tingimustele. Enne teenuse ostu kinnitamist antakse teavet selle kohta, kas teenus on veebilehe kasutajale tasuta või tasuta kättesaadav.
2.5. Pärast täienduskoolitusprogrammi valimist omandab Evisiti veebilehe kasutaja koolitusmaterjalid ettenähtud perioodi jooksul, et vastata edukalt kontrollküsimustele ning saada tunnistus.

3. Evisiti veebilehe reklaamikontseptsioon.
Reklaam annab Evisiti veebilehe kasutajale võimaluse omandada e-keskkonnas täiendõpet kutsekvalifikatsiooni parandamiseks ning saada kvaliteetset teavet ravi valdkonnas.
3.1. Vastutav töötleja hoiatab Evisiti veebilehel, et mõned tunnistused, sealhulgas loengute vaatamise ja läbimise eest antavad tunnistused, saab kätte alles pärast ravimeid ja meditsiiniseadmeid puudutava info (reklaamide) vaatamist. Kui Evisiti veebilehe kasutaja ei soovi vaadata valitud loengule lisatud innovaatilisi materjale (reklaame) ning Evisiti veebileht pakub reklaamiaja asendamist teise innovaatilise materjaliga, võib Evisiti veebilehe kasutaja valida, millist innovaatilist materjali (reklaami) ta soovib vaadata.
Evisiti veebileht pakub veebilehe kasutajale liitumistasu võimalust, mille kasutamisel vähendatakse tunduvalt loengtele lisatud reklaamide mahtu või lülitatakse need täielikult välja. Kasutustingimuste kohaselt saab veebilehe kasutaja hakata igal hetkel tasulise konto soetamisega tasuliseks kasutajaks.
3.2. Tellija ja loengu maksja ei ole alati loengutele lisatud reklaamide või informatiivsete materjalide reklaamija.
3.3. Kui loengu tellib ja selle eest tasub konkreetne juriidiline isik (sponsor), märgitakse loengu sponsor loengul.
3.4. Reklaamijate edastatud reklaamide ja materjalide vastavus Eesti Vabariigi seadustele ja määrustele on vastavat toodet, ravimit või seadet reklaamiva reklaamija või ettevõtja vastutusel või selle ettevõtja vastutusel, kelle huvides materjal veebilehel avaldatakse. Evisit avaldab reklaammaterjali veebilehel, võtmata vastutust reklaami sisu eest ega garanteeri toote, ravimi või teenuse vastavust Eesti Vabariigi seadustes ja määrustes sätestatud tingimustele.

4. Evisiti veebilehe kasutaja isikuandmete registreerimine, kustutamine ja töötlemine
4.1. Evisiti veebilehe registreeritud kasutajaks saamiseks peab füüsiline isik sisenema Evisiti veebilehele ning täitma elektroonse registreerimisvormi. Kui vastutav töötleja tuvastab erinevusi esitatud isikuandmete (täpsustatud tingimuste lõikes 4.6) ning Eesti Vabariigi muudes registrites selle isiku kohta leiduvate andmete vahel, ei võimalda haldur isikul Evisiti veebilehel profiili luua; kui veebilehe kasutaja on kasutanud teise isiku isikuandmeid või andmeid, mis ei ole tema kohta muudes Eesti Vabariigi andmebaasides registreeritud, kustutatakse selle isiku profiil ning tal ei võimaldata Evisiti veebilehel uuesti registreeruda. Haldur teavitab Eesti Vabariigi pädevaid asutusi selles lõikes kirjeldatud rikkumistest, mille on toime pannud füüsiline isik või Evisiti veebilehe kasutaja.
Evisiti registreerimisvormi saab täita kirjalikult üritustel ning ühenduste kohtumistel. Esmakordsel sisenemisel Evisiti veebilehele peab veebilehe kasutaja looma turvalise parooli (turvaliste paroolide loomise juhised/reeglid on lisatud Evisiti registreerimisvormile), tutvuma Evisiti veebilehe tingimustega ning andma elektroonse nõusoleku Evisiti veebilehe tingimustest kinni pidamiseks. Isikul, kes on küll täitnud kirjaliku registreerimisvormi, kuid kes ei ole andnud oma nõusolekut Evisiti veebilehe tingimustest kinni pidamiseks, ei võimaldata Evisiti veebilehte kasutada.
4.2. Evisiti veebilehe kasutaja ei avalda oma Evisiti veebilehe ligipääsuandmeid teistele isikutele. Kui aga ligipääsuandmed peaksid sattuma teise isiku kätesse, peab Evisiti veebileht kasutaja ligipääsuandmed (parooli) kohe muutma.
Vastutava töötleja personalil puudub ligipääs veebilehe kasutajate paroolidele.
4.3. Evisiti veebilehe kasutaja ning haldur kohustuvad teineteist viivitamatult teavitama kõikidest veebilehe kasutaja parooli loata kasutamistest või muudest turvareeglite rikkumistest. Evisiti veebilehe kasutaja peab pärast iga kodulehe külastust kasutussessiooni lõppedes tagama, et ta on oma profiililt nupule „Exit“ vajutades välja loginud, mitte ei ole lihtsalt Evisiti lehte brauseris sulgenud. Evisit ei vastuta Evisiti veebilehe kasutajale tekkinud kahju eest, kui kasutaja ei järginud veebilehe kasutamise ajal halduri kehtestatud Evisiti veebilehe kasutustingimusi ja turvareegleid.
4.4. Kõiki Evisiti veebilehe kasutajate registreeritud isikuandmeid ja kirjavahetust töödeldakse ja kaitstakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja määrustele ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu Euroopa Liidu määrusele (EL) 2016/679 (edaspidi määrus).
4.5. Evisiti veebilehe kasutaja annab vastavalt määruse artikli 6 lõike 1 punktile b Evisiti veebilehel registreerimisel vastutavale töötlejale õiguse töödelda oma (kasutaja) isikuandmeid tingimustes sätestatud eesmärkidel, t.sk. tagada veebilehe kasutajate - meditsiinitöötajate ja meditsiinisektori tugitöötajate, kes on registreerunud Evisiti veebilehel , t.sk - isikuandmete turvalisus ja kaitse. Andmete hulka kuuluvad sellised isikuandmed, mis on vajalikud Evisiti veebilehel antavate tunnistuste üle arve pidamiseks ning Evisiti veebilehe kasutajatele personaalsete pakkumiste koostamiseks.
4.6. Vastutaval töötlejal on õigus teostada Evisiti veebilehe kasutaja isikuandmete (vajalikku) töötlemist, kogudes, registreerides, sisestades, säilitades, korraldades, võrreldes, ajakohastades, vaadates, avalikustades, muutes, kasutades, edastades, blokeerides või kustutades andmeid Tingimustes ja/või regulatiivsetes jõustamistes sätestatud eesmärkidel. Evisiti veebilehe kasutaja isikuandmeid – ees- ja perekonnanimi, sünni- ja muid isikuandmeid, sealhulgas Evisiti veebilehe kasutaja fotosid (edaspidi isikuandmed) – kasutatakse üksnes Evisiti süsteemi kasutustingimustes ja/või regulatiivsetes jõustumistes t.sk nimetatud eesmärkide saavutamiseks, seal hulgas sertifikaatide koostamiseks ja registreerimiseks, samuti isikuandmete võrdlemiseks Eesti Vabariigi teistes registrites sisalduvate andmetega asjaomase isiku kohta, et Evisiti veebilehel saaksid registreeruda ainult tervishoiutöötajad.
Evisiti veebilehe kasutaja korraldusel võib vastutav töötleja Evisiti veebilehel olevaid isikuandmeid edastada või üle anda teisele veebihaldurile.
Evisit teeb koostööd erinevate meditsiinivaldkonna erialaühendustega. Evisiti kasutaja nõustub, et Evisiti süsteemi kasutustingimustes toodud eesmärkide saavutamiseks võib Evisiti kasutaja isikuandmeid võrrelda ning neid meditsiiniühendustelt küsida, saada või neile edastada.
4.7. Äriteateid, infot Evisiti kodulehel olevate uudiste kohta, sealhulgas vastutava töötleja koostööpartnerite teavet (edaspidi - lisainfot), võib saata Evisiti veebilehe kasutajale tema poolt määratud e-posti aadressile või telefoninumbrile. Kui veebilehe kasutaja ei soovi tulevikus lisainfot saada, võib ta keelduda lisateabe saamisest (välja arvatud meditsiiniliitude teated), teavitades sellest vastutavat töötlejat. Keeldudes Evisiti täiendava teabe saamisest, peab veebilehe kasutaja siiski olema teadlik, et tema juurdepääs Evisiti kogu teabesisule veebilehel on piiratud ning et vastutav töötleja võib Evisiti veebiveebilehe kasutamise eest veebiveebilehe kasutajale veelgi kehtestada ja kohaldada liitumistasu.
4.8. Evisiti veebilehe Kasutaja isikuandmeid Evisiti veebilehel saadud sertifikaatide kohta ei avaldata kolmandatele isikutele veebilehe kasutaja nõusolekuta 6 (kuus) aastat alates sertifikaadi väljastamise päevast, välja arvatud juhul, kui tingimustes või määrustes on sätestatud muud protseduurid. Käesolevas tingimuste punktis sätestatud kord kehtib ka Evisiti veebilehe kasutajatele, kes on oma profiilid kustutanud. Evisiti veebilehel registreeritud isikuandmeid võib avaldada Eesti Vabariigi ametiasutustele ja institutsioonidele ilma Evisiti veebilehe kasutajate nõusolekuta, kes on registreeritud ja kustutatud Evisiti veebilehel Eesti Vabariigi seadustes ja määrustes sätestatud korras.
4.9. Evisiti veebilehe kasutaja nõustub Evisiti veebilehe kasutustingimustega ning annab vastutavale töötlejale oma nõusoleku ja loa Evisiti veebilehel olevate isikuandmete saamiseks või edastamiseks muule juriidilisele isikule juhtudel, kui veebilehe kasutaja registreerub Evisiti veebilehel, kasutab Evisiti veebilehte, valib omandamiseks õppeprogramme, Eesti Vabariigi seadustes ja määrustes sätestatud juhtudel, tingimustes sätestatud juhtudel ning muudel asjassepuutuvate isikute huvides olevatel juhtudel. Evisiti kasutaja on nõus ning lubab vastutaval töötlejal edastada oma isikuandmeid loengute või ürituste eest maksnud erialaühendustele ning farmaatsiaettevõtetele, et küsida isikuandmeid Eesti erialaühendustelt ning muudelt meditsiiniühendustelt või meditsiiniharidust pakkuvatelt asutustelt, haridusasutustelt ning juriidilistelt isikutelt, neilt andmeid saada, nendega andmeid võrrelda ja neile andmeid edastada, kui see vastab isikuandmete töötlemisele seatud eesmärkidele. Vastutaval töötlejal on õigus edastada enda valduses olevaid isikuandmeid sertifikaate uuendavatele komisjonidele, et oleks võimalik võrrelda Evisiti veebilehe kasutajale antud tunnistuste andmeid.
4.10. Kui Evisiti veebilehe kasutaja on taotlenud ja/või osalenud üritusel, kus vastutav töötleja teostab sertifikaatide registreerimist ja/või elektroonilist väljastamist, võib ürituse korraldajatele üle anda vastava üritusega seotud veebilehe kasutaja isikuandmed. Käesolevas tingimuste punktis nimetatud juhul edastatakse ürituse korraldajale ainult järgmised veebilehe Kasutaja isikuandmed: nimi, perekonnanimi ja sertifikaadi väljaandmise või üritusel osalemisega seotud teave. Vastutav töötleja kohustub ürituse korraldajatele mitte avaldama veebilehe kasutaja kontaktandmeid.
4.11. Kui Evisiti veebilehe kasutaja on kaotanud Evisiti veebilehe kasutamiseks vajaliku parooli, saadab Evisiti veebilehe kasutaja Evisitile parooli taastamise päringu, klõpsates lingil „Unustasid parooli?“. Uus parool saadetakse Evisiti veebilehe registreerimisvormil antud e‑posti aadressile. Parooli taastamiseks võidakse kasutada SMS-kinnitust (SMS-teenust). SMS‑kinnitus (SMS-teenus) on tasuline teenus ning enne selle vastuvõtmist teavitatakse Evisiti veebilehe kasutajat teenuse hinnast ning makseviisist.
4.12. Kui Evisiti veebilehe kasutaja ei soovi tulevikus kasutada Evisiti poolt pakutavaid teenuseid, võib ta kasutajaprofiilist loobuda, saates vastava palve Evisiti veebilehel viidatud e-posti aadressile [email protected] või Evisiti veebilehe kontaktivormi kaudu. Pärast Evisiti veebilehe kasutajalt kasutajaprofiili kustutamise kohta vastava taotluse saamist kustutatakse kõik Evisiti veebilehe kasutaja isikuandmed Evisiti kodulehelt ja vastutava töötleja andmebaasist 1 (ühe) tööpäeva jooksul. Juhul, kui veebilehe asjaomane kasutaja on kasutanud Evisiti veebilehe teenuseid, saanud kinnituse loengute kuulamise või omandamise kohta ja/või saanud sertifikaadi, siis säilitatakse seda infot vastutava töötleja juures pärast Evisiti veebilehe kasutajaprofiili kustutamist maksimaalselt 6 (kuus) aastat pärast vastava kinnituse ja/või sertifikaadi väljastamist.
4.13. Vastutaval töötlejal on õigus Evisiti veebilehe profiil kustutada, kui Evisiti veebilehe kasutaja ei ole andnud registreerimisvormil täielikku ja täpset informatsiooni, on registreerunud Evisiti veebilehel rohkem kui ühe korra või on sisestanud isikuandmeid, mis ei vasta teistes Eesti Vabariigi registrites sisalduvatele andmetele. Selles lõikes täpsustatud juhtudel saadetakse veebilehe kasutaja e-posti aadressile enne Evisiti veebilehe kasutajaprofiili kustutamist hoiatuskiri ning veebilehe kasutajat teavitatakse Evisiti veebilehel toodud isikuandmete lahknevustest, esitatud isikuandmete ebapiisavusest või isikuandmete kattuvusest, kasutajapoolsetest vajalikest toimingutest Evisiti veebilehe kasutajaprofiili korrastamiseks ja vigade parandamiseks ning toimingute tähtajast. Evisiti veebilehe kasutaja peab e-kirjas nimetatud vajalikud toimingud sooritama 2 (kahe) päeva jooksul e-kirja saamise kuupäevast. Kui veebilehe kasutaja ei soorita e-kirjas nimetatud toiminguid antud lõikes nimetatud kuupäevaks, on vastutaval töötlejal õigus Evisiti veebilehe kasutajaprofiil(id) kustutada. Vastutav töötleja kaalub iga selle lõike põhjal kustutatavat Evisiti veebilehe profiili uut või korduvat registreerimisavaldust individuaalselt ning otsustab isiku Evisiti veebilehel registreerumise lubamise või keelamise üle.
4.14. Vastutaval töötlejal on õigus kustutada Evisiti veebilehe kasutajaprofiil ilma veebilehe kasutaja nõusolekuta, kui veebilehe kasutaja ei järgi või rikub Evisiti kasutustingimusi – ükskõik milliseid Evisiti süsteemi kasutustingimuste klausleid. Käesolevas tingimuste punktis nimetatud juhul kustutatakse kõik Evisiti veebilehe kasutaja isikuandmed ning neid ei salvestata ega säilitata.
4.15. Vastutaval töötlejal on õigus kustutada Evisiti veebilehe kasutajaprofiil veebilehe kasutaja nõusolekuta, kui veebilehe kasutaja ei ole 2 (kahe) aasta jooksul kordagi Evisiti veebilehte külastanud.
4.16. Evisiti veebilehe kasutajal on vaba ligipääs Evisiti veebilehel tema profiili kaudu sisestatud ning Evisiti andmetöötlussüsteemis töödeldavatele isikuandmetele.
4.17. Evisiti Veebilehe kasutaja on kohustatud regulaarselt kontrollima ja uuendama oma isikuandmeid Evisiti kodulehel. Kui Evisiti veebilehel registreeritud Evisiti veebilehe kasutaja kontaktandmed, elukutse või muud isikuandmed muutuvad, on Evisiti veebilehe kasutaja kohustatud viivitamatult muutma Evisiti veebilehte, asendades eelnevalt registreeritud isikuandmed kehtivate isikuandmetega või edastama uuendatavad isikuandmed Evisitile. Vastutav töötleja hoiatab Evisiti veebilehe kasutajat, kui veebilehel on veebilehe kasutaja kohta registreeritud aegunud isikuandmed, sest muidu ei pruugi sertifitseerimiskomisjon kasutaja avaldust menetlusse võtta ega anda talle täienduskoolituste läbimise eest punkte.
4.18. Veebilehe kasutaja andmed, t.sk. nimi, amet ja foto, kui kasutaja on veebilehele üles laadinud, samuti veebilehel tehtud tegevused võivad olla veebilehe kasutamise ajal nähtavad teistele veebilehe kasutajatele.
4.19. Vastutaval töötlejal on õigus edastada veebilehe kasutaja isikuandmeid vastutava töötleja kontserni (seotud isikutele) teenuse kvaliteedi ja veebilehe toimimise parandamiseks.

5. Autoriõigus ja sellega seotud õigused
5.1. Kõik Evisiti veebilehega seotud intellektuaalomandi õigused kuuluvad eranditult vastutavale töötlejale – Evisit OÜ. Käesolevas tingimuste lõikes nimetatud õiguste rikkumise korral vastutab süüdlane vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja määrustele ning kohustub hüvitama vastutavale töötlejale täies ulatuses kõik kahjud, mida ta on oma tegevusega vastutavale töötlejale põhjustanud.
5.2. Veebilehel asuvad intellektuaalomandi objektid on kaitstud Eesti Vabariigi autorikaitseseaduste ja -määruste kohaselt. Evisiti veebilehel olevate intellektuaalomandi objektide kasutamine on lubatud üksnes kooskõlas Evisiti süsteemi kasutustingimustega ning vastutava töötleja Evisit OÜ kirjalikul loal.
Evisiti veebilehel avaldatud õppematerjalid võivad kuuluda ka muudele juriidilistele või füüsilistele isikutele. Vastutav töötleja hoiatab veebilehe kasutajat, et kasutaja on autoriõiguste rikkumise eest vastutav Eesti Vabariigi seaduste ja määruste kohaselt.

6. Tasuliste loengute tingimused.
6.1. Tasulised loengud on kättesaadavad ainult Evisiti veebilehe kasutajatele, kes on registreerunud Evisiti kodulehel ja tasunud teenuste eest vastavalt Evisiti kasutustingimustele ja vastava teenusepakkuja tingimustele, tehes makseid Evisiti süsteemis maksekaardiga (juurdepääsu tasulistele koolitusmaterjalidele saab osta internetist, tehes makseid mistahes krediidiasutuse (panga) väljastatud rahvusvaheliste maksekaartidega: MasterCard, VISA, VISA Electron ja Maestro deebetkaardid). (Virtuaalraha.)
Tasuline teenusepakkuja ja tasuline teenustasu märgitakse enne teenuse kinnitamist. Vastutav töötleja ei vastuta vastutava töötleja koostööpartnerite poolt Evisiti veebilehel osutatud tasuliste teenuste ja teenuse osutamise kvaliteedi eest.
6.2. Evisiti veebilehe kasutaja saab kasutada teenust "Minu rahakott" ja teha sellelt veebilehelt makseid. Minu rahakotiteenuste kasutustingimused on lisatud Evisiti veebiveebilehe vastavasse jaotisse.
6.3. Evisiti veebilehe kasutajate poolt Evisiti veebilehel registreeritud profiilid kustutab vastutav töötleja Evisiti veebilehelt 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates veebilehe kasutaja taotluse saamisest. Kui Evisiti veebilehe kasutaja on mingil põhjusel saatnud vastutavale töötlejale taotluse kustutada Evisiti veebilehe kasutajaprofiil, kuid ei ole realiseerinud teenuses "Minu rahakott" ostetud ja kogunenud virtuaalraha, kustutatakse need samaaegselt Evisiti veebilehe kasutajaprofiili andmetega ning Evisiti veebilehe kasutaja kaotab võimaluse neid kasutada, uuendada ning nõuda vastutavalt töötlejalt virtuaalraha tagastamist ja hüvitamist. Kui kasutaja ligipääs Evisiti veebilehele on kas keelatud või piiratud või Evisiti veebilehe kasutaja profiil on kustutatud seoses Evisiti süsteemi kasutustingimuste rikkumisega, ei tagastata Evisiti veebilehe kasutajale Evisiti veebilehel pakutavate tasuliste teenuste eest juba tehtud makseid; samuti ei hüvitata Evisiti veebilehe kasutajale kasutustingimuste või nende sätete mittetäitmise või rikkumise tõttu tekkinud kahju. Käesolevas tingimuste punktis nimetatud juhul ei ole Evisiti veebiveebilehe kasutajal õigust nõuda vastutavalt töötlejalt teenuse osutamist või teenusele "Minu rahakott" krediteeritud virtuaalraha tagastamist või kompenseerimist.
6.4. Pärast tasulise teenuse eest nõutud summa tasumist Evisiti veebilehel, sh loengu vaatamise eest tasumist, tehakse teenus või loeng viivitamatult kasutajale kättesaadavaks. Loengu vaatamise periood ning tasulise teenuse soetamise tingimused on kirjeldatud eraldi iga loengu või tasulise teenuse juures.
6.5. Vastutaval töötlejal on õigus määrata ja kohaldada teenustasu kõikidele Evisiti veebilehel avaldatud teenustele, mis on igal ajal kättesaadavad Evisiti Veebilehe kasutajale, sealhulgas tasuta teenustele, teenustasu suuruse (hinna) määramisele ja makseprotseduurile. Käesolevas sättes osutatud tasulised teenused jõustuvad alates nende avaldamisest Evisiti veebiveebilehel.
6.6. Vastutaval töötlejal on õigus igal ajal seadistada ja kohaldada Evisiti veebilehe kasutajale Evisiti veebilehe kasutamise eest liitumistasu. Evisiti veebilehe kasutajal, kes ei ole määratud tähtaja jooksul liitumistasu tasunud, keelatakse või piiratakse Evisiti veebilehe kasutamist. Vastutav töötleja saadab Evisiti veebilehe kasutaja e-posti aadressile e-kirja, hoiatades neid määratud liitumistasu eest määratud aja jooksul.

7. Muud sätted
7.1. Kõik erimeelsused ja vaidlused, mis tekivad vastutava töötleja ja veebilehe kasutaja vahel, lahendatakse vastastikuste läbirääkimiste teel. Kui erimeelsusi ja vaidlusi ei lahendata läbirääkimiste teel, esitatakse need Eesti Vabariigi kohtule tutvumiseks vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja määrustele.
7.2. Kõiki õigussuhteid, mis ei ole sätestatud Tingimustes ja milles vastutav töötleja ja veebilehe kasutaja ei saa kokku leppida, vaadatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja määrustele Eesti Vabariigi kohtus.

Heaks kiidetud Evisit OÜ juhatuse liikme Jānis Šnepste poolt
15.03.2022