Privacy Policy

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evisit"
Reģ.Nr.: 40003507486
Kuģu iela 11 - 9, Rīga, LV-1048

PRIVĀTUMA POLITIKA


PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANAS JOMA

1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Evisit" (turpmāk - Pārzinis) privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir informēt Pārziņa klientus, potenciālos klientus, darbiniekus, sadarbības partnerus un citas personas par Pārziņa veiktajām darbībām saistībā ar fizisko personu, kuras var tieši vai netieši identificēt (turpmāk - Datu subjekts) personas datu apstrādi un aizsardzību. Politikā ir norādīts, kādi Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti, t.sk. iegūti, nodoti, laboti, uzglabāti, dzēsti un tml., šādas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), kā arī datu uzglabāšanas termiņi un Datu subjekta tiesības.
1.2. Politika ir attiecināma uz fizisko personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz vai Sabiedrība iegūst personas datus (piemēram, Pārziņa telpās, vietnē, papīra formātā, mutiski, elektroniski e-pastā vai telefoniski, Pārziņa sociālo tīklu profilos un tml.).
1.3. Pārzinim pēc saviem ieskatiem ir tiesības veikt izmaiņas Politikā. Politika ir pieejama Pārziņa mājaslapā – www.evisit.eu (turpmāk – Vietne), kā arī birojā un tiek piemērota no Politikas apstiprināšanas datuma.

PĀRZIŅA IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA

2.1. Datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evisit", reģistrācijas numurs 40003507486, juridiskā adrese Kuģu iela 11 - 9, Rīga, LV-1048. Pārziņa kontakttālrunis ir +371 67807890, bet elektroniskā pasta adrese - [email protected].

PERSONAS DATU KATEGORIJAS, DATU SUBJEKTU KATEGORIJAS, APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKAIS PAMATS

3.1. Pārzinis parasti apstrādā šādu datu subjektu personas datus:
3.1.1. Darbinieki;
3.1.2. Potenciālie darbinieki;
3.1.3. Klienti un potenciālie klienti;
3.1.4. Vietnes reģistrētie lietotāji;
3.1.5. Sadarbības partneri un to pārstāvji.

3.2. Pārzinis apstrādā fizisko personu datus likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, lai:
3.2.1. sniegtu pakalpojumus klientiem;
3.2.2. administrētu darba tiesiskās attiecības;
3.2.3. nodrošinātu un uzlabotu Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti;
3.2.4. konstatētu un novērstu noziedzīgus nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus Pārziņa telpās un/vai teritorijā, Vietnē;
3.2.5. izpildītu uz Pārzini likumā attiecināmus pienākumus;
3.2.6. realizētu Pārziņa publicitātes un mārketinga aktivitātes;
3.2.7. pildītu līgumattiecības;
3.2.8. aizsargātu savas un Datu subjekta leģitīmās intereses. Pārziņa leģitīmās intereses ir: veikt un administrēt komercdarbību, pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma slēgšanas, saņemt maksājumus, uzlabot pakalpojumu kvalitāti, analizēt pieprasījumu, novērst noziedzīgus nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus Pārziņa telpās, nodrošināt pierādījumus, aizsargāt Pārziņa un Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses un tml.

3.3. Pārzinis parasti veic šādu personas datu kategoriju apstrādi:
3.3.1. Parastie dati – Vārds, uzvārds;
3.3.2. Dzimšanas dati - Personas kods vai dzimšanas datums;
3.3.3. Ārstniecības personas identifikators;
3.3.4. Kontaktdati – Adrese, tālruņa nr., elektroniskā pasta adrese;
3.3.5. Informācija par izglītību;
3.3.6. Informācija par specialitāti;
3.3.7. Maksājumu dati - Bankas konta numurs, maksājumu kartes numurs;
3.3.8. Nodokļu maksātāja nr.;
3.3.9. Fotoattēls, video ieraksts;
3.3.10. Citas kategorijas personas dati pēc nepieciešamības vai kurus sniedz Datu subjekts pēc savas iniciatīvas.

3.4. Pārziņa īstenotās fizisku personu datu apstrādes tiesiskais pamats var būt:
3.4.1. Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
3.4.2. Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
3.4.3. Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
3.4.4. Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Datu subjekts ir bērns;
3.4.5. Regulas 9.panta otrā punkta h) apakšpunkts, kas nosaka, ka veselības datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos.

3.5. Pārzinis var apstrādāt galvenokārt šādus personas datus šādiem nolūkiem:
3.5.1. Lai sazinātos ar Datu subjektu saistībā ar Pārziņa pakalpojumiem, piemēram, atgādinātu par semināru/apmācībām, Pārzinim nepieciešams apstrādāt Datu subjekta parastos datus un kontaktdatus (Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunkts).
3.5.2. Lai saistībā ar Vietnē publicētu darba vakanci ar Vietnes reģistrētu lietotāju varētu sazināties potenciālais darba devējs, Pārzinis var izvērtēt vietnes lietotāja (Datu subjekta) potenciālo atbilstību izsludinātajai vakancei, novērtējot informāciju par izglītību un specialitāti, kā arī parastos datus, un sazināties ar vietnes lietotāju (Datu subjektu), lai informētu vakanci (Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts).
3.5.3. Lai pārbaudītu Vietnes lietotāja personas izglītības vai specialitātes atbilstību, Pārzinis var apstrādāt Datu subjekta datus par izglītību un specialitāti (Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts).
3.5.4. Lai nodrošinātu norēķinus starp Pārzini un Datu subjektu saistībā ar pakalpojumiem, Pārzinim nepieciešams apstrādāt Datu subjekta parastos un maksājumu datus (Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts).
3.5.5. Lai sagatavotu un noslēgtu darba vai uzņēmuma līgumu - Pārzinis var apstrādāt parastos datus, dzimšanas datus, kontaktdatus, kā arī citu informāciju, ko Datu subjekts vēlas sniegt Pārzinim. (Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts).
3.5.6. Lai sagatavotu un noslēgtu citu līgumu – Pārzinis var apstrādāt parastos datus, dzimšanas datus, kontaktdatus, kā arī citu informāciju, ko Datu subjekts vēlas sniegt Pārzinim. (Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts).
3.5.7. Ar mārketingu (reklāmu) saistītu materiālu izveides un publicēšanas vajadzībām, Pārzinim var būt nepieciešams apstrādāt šādu datus – parastos datus, fotoattēls, video ieraksts, kā arī citu informāciju, ko Datu subjekts piekritis sniegt. (Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunkts).
3.5.8. Darbinieku darbspējas novērtēšanai (Obligātā veselības pārbaude) apstrādāt nepieciešams – parastie dati, dzimšanas dati, veselības dati. (Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts un Regulas 9.panta otrā punkta h) apakšpunkts).
3.5.9. Lai nodrošinātu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (t.sk. grāmatvedības) izpildi – parastie dati, dzimšanas dati, kontaktdati, maksājumu dati, kā arī video un balss ieraksts (iesniegšanai iestādēm vai tiesai). (Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts).
3.5.10. Īpašuma aizsardzības un pārkāpumu (noziedzīgu nodarījumu) novēršanas un atklāšanas nolūkā var tikt apstrādāts – video un skaņas ieraksts. (Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts).
3.5.11. Pierādījumu nodrošināšanas pret prasījumiem par pakalpojuma neatbilstību un/vai līgumsaistību izpildi, ka arī pierādījumu nodrošināšanas pret iespējamo prasījumu, kas izriet no delikta vajadzībām, kā arī klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles un uzlabošanas vajadzībām – video un balss ieraksti, parastie dati, epasta sarakstē ietvertie personu dati, maksājumu dati. (Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts).
3.5.12. Vietnes lietotāja personas dati, atkarībā no pakalpojuma veida, var tikt nodoti citiem ar Pārzini saistītiem datu pārziņiem, lai nodrošinātu Vietnē piedāvāto pakalpojumu izpildi, ja Pakalpojums paredz noteikta veida datu apstrādi.
3.5.13. Pārzinis var saņemt Datu subjekta personas datus no trešajām personām, piemēram, no tādām, kā ārstniecības personas vai veselības aprūpes speciālistus apvienojošām asociācijām vai biedrībām.

PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ

4.1. 5.1. Datu subjekta personas datu uzglabāšana ilgums ir atkarīgs no datu apstrādes nolūka un pamata. Datu subjekta personas datus Pārzinis uzglabās tik ilgi, cik to pieprasa Latvijas Republikas tiesību akti, vai līdz Datu subjekta sniegtās piekrišanas atsaukšanai (ja datu apstrādes pamats ir piekrišana), vai noslēgtā līguma darbības laiku un 3 gadus pēc līguma darbības beigām (komerctiesiskais noilgums), vai saskaņā ar Pārziņa leģitīmajām interesēm, kā arī, ja tam ir cits tiesisks pamats.

PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS LATVIJAS

5.1. Apstrādātie fizisko personu dati netiks nodoti ārpus ES un EEZ, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskajai organizācijai, izņemot, ja Datu subjekts tam devis savu piekrišanu.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

6.1. Datu subjekta personas dati, ja tam ir tiesisks pamats, var tikt nodoti valsts iestādēm, apdrošināšanas sabiedrībām, bankām, mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, sociālo tīklu uzturētājiem, Vietnes un e-pasta servera pakalpojuma sniedzējam, inkasso uzņēmumiem, maksājumu apstrādātājiem un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (banku un nebanku), asociācijām un biedrībām, Datu subjektu likumiskajiem pārstāvjiem vai pilnvarniekiem, Pārziņa nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, Pārziņa programmatūru uzturētājiem, IT un telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem. Saraksts nav izsmeļošs, jo laiku pa laikam Pārzinis var mainīt vai papildināt iespējamo datu saņēmēju loku. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā Datu subjekta personas datus. Pārzinis izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Datu subjekta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa uzdevumiem, norādījumiem, instrukcijām un normatīvā regulējuma prasībām. Šie sadarbības partneri nav tiesīgi Datu subjekta personas datus izmantot citiem mērķiem.

PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA

7.1. Pārzinis nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

DATU SUBJEKTA PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

8.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz Datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, Datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt Regulas 15.panta pirmā punkta apakšpunktos norādīto informāciju.
8.2. Datu subjektam ir tiesības prasīt, pamatojot savu lūgumu, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus Datu subjekta personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.
8.3. Datu subjektam saskaņā ar Regulas 17.panta noteikumiem ir tiesības panākt, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu datu subjekta personas datus, ja pastāv kāds no minētajā pantā norādītajiem apstākļiem.
8.4. Datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis ierobežotu apstrādi, ja pastāv kāds no Regulas 18.pantā norādītajiem apstākļiem.
8.5. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja tāda tikusi sniegta.
8.6. Lai atvieglotu un sekmētu Datu subjekta pieprasījumu apstrādi, Datu subjektam ieteicams vērsties pie Pārziņa rakstveidā (parakstīts iesniegums papīra formā vai ar e-parakstu vai tam pielīdzināmu parakstu parakstīts elektroniskais dokuments), attiecīgo iesniegumu sūtot uz Pārziņa juridisko adresi vai e-pasta adresi, kas norādītas Politikas 2.punktā.
8.7. Datu subjektam ir arī tiesības ar sūdzību vērsties Datu valsts inspekcijā, ja Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis aizskar Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses fizisko personu datu aizsardzības jomā. Sūdzību iespējams iesniegt pa pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus sūtot uz:
[email protected]), vai nododot to inspekcijai Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.

SĪKDATNES

9.1. Kas ir sīkdatnes?
Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Pārzinis izmanto obligātās, funkcionālās, analītiskās un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Obligātās sīkdatnes
Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes
Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes
Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju par to, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlas, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarot to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā, saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem, pārvalda datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Ads.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes
Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus Pārziņa pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas, piemēram, Google Ads. Mērķa sīkdatnes lietotāja gala iekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

Kādiem mērķiem (nolūkiem) Pārzinis izmanto sīkdatnes

Pārzinis izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi:

nodrošinātu vietnes funkcionalitāti;
pielāgotu vietnes funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem - tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu - apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.; • lietotāju autentifikācijai;
gadījumā, ja lietotājs ir Pārziņa pakalpojumu klients, lai parādītu lietotāja vajadzībām pielāgotus pakalpojumus un piedāvātu citu Pārziņa radītu vai izplatītu saturu un piedāvājumus, apmeklējot vietni.

Cik ilgi tiek glabātas sīkdatnes
Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas. Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana
Apmeklējot vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja lietotāji/-as akceptē sīkdatņu pieņemšanu, nospiežot “Piekrītu”, sīkdatņu izmatošanas tiesiskais pamats ir lietotāja/-as piekrišana un viņi apstiprina, ka ir iepazinušies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajai personai. Ja izmantojot vietni lietotājs noslēdz līgumu - sīkdatņu apstrāde vajadzīga līguma izpildei, kas noslēgts ar lietotāju vai lai Pārzinis izpildītu savu likumisku pienākumu vai īstenotu leģitīmas intereses. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

TREŠO PERSONU PAKALPOJUMI

Katru reizi, kad persona apmeklē Vietni, Pārziņa vārdā un likumīgajās interesēs var tikt izmantota trešās personas programmatūra “Google Analytics”, kas ievāc informāciju par to kā personas lieto Vietni, piemēram, fiksē personu darbības Vietnē un nosaka personas uzvedības modeļus. Šis pakalpojums tiek izmantots ar mērķi noteikt to, cik apmeklētāji apmeklē Vietni un kuras Vietnes sadaļas. Ievāktā informācija palīdz noskaidrot, kā darbojas Vietne un kā Pārzinis var to uzlabot. Pārzinis nenosaka Vietnes apmeklētāja identitāti un neļauj to darīt programmai “Google Analytics”.


PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

Pārzinis var jebkurā brīdī atjaunināt vai mainīt šo Politiku. Šāda atjaunināta mainīta Politika stāsies spēkā no tās publicēšanas brīža Vietnē un/vai klīnikā. Jums laiku pa laikam vajadzētu pārbaudīt un pārliecināties, ka Jūs apmierina aktuālā Politikas redakcija. Zemāk norādītais „Atjaunināšanas datums“ parāda datumu, kad Politika atjaunināta pēdējo reizi.

Politikas atjaunināšanas datums: 06.10.2023.