Privacy Policy

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evisit"
Reģ.Nr.: 40003507486
Kuģu iela 11 - 9, Rīga, LV-1048

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANAS JOMA
1.1. SIA "Evisit" (turpmāk - Pārzinis) privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir informēt Pārziņa klientus, potenciālos klientus, darbiniekus, sadarbības partnerus un citas personas par Pārziņa veiktajām darbībām saistībā ar fizisko personu, kuras var tieši vai netieši identificēt (turpmāk - Datu subjekts) personas datu apstrādi un aizsardzību. Politikā ir norādīts, kādi Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti, t.sk. iegūti, nodoti, laboti, uzglabāti, dzēsti un tml., šādas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), kā arī datu uzglabāšanas termiņi un Datu subjekta tiesības.
1.2. Politika ir attiecināma uz fizisko personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz vai Sabiedrība iegūst personas datus (piemēram, Pārziņa telpās, vietnē, papīra formātā, mutiski, elektroniski e-pastā vai telefoniski, Pārziņa sociālo tīklu profilos un tml.).
1.3. Pārzinim pēc saviem ieskatiem ir tiesības veikt izmaiņas Politikā. Politika ir pieejama Pārziņa mājaslapā – evisit.eu (turpmāk – Vietne), kā arī birojā un tiek piemērota no Politikas apstiprināšanas datuma.

2. PĀRZIŅA IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA
2.1. Datu apstrādes pārzinis ir SIA "Evisit", reģistrācijas numurs 40003507486, juridiskā adrese Kuģu iela 11 - 9, Rīga, LV-1048. Pārziņa kontakttālrunis ir +371 67807890, bet elektroniskā pasta adrese - [email protected].

3. PERSONAS DATU KATEGORIJAS, DATU SUBJEKTU KATEGORIJAS, APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKAIS PAMATS
3.1. Pārzinis parasti apstrādā šādu datu subjektu personas datus:
3.1.1. Darbinieki;
3.1.2. Potenciālie darbinieki;
3.1.3. Klienti un potenciālie klienti;
3.1.4. Sadarbības partneri un to pārstāvji.

3.2. Pārzinis apstrādā fizisko personu datus likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, lai:
3.2.1. sniegtu pakalpojumus klientiem;
3.2.2. administrētu darba tiesiskās attiecības;
3.2.3. nodrošinātu un uzlabotu Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti;
3.2.4. konstatētu un novērstu noziedzīgus nodarījumus vai administratīvos pārkāpumus Pārziņa telpās un/vai teritorijā, Vietnē;
3.2.5. izpildītu uz Pārzini likumā attiecināmus pienākumus;
3.2.6. realizētu Pārziņa sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes;
3.2.7. pildītu līgumattiecības;
3.2.8. aizsargātu savas un Datu subjekta leģitīmās intereses. Pārziņa leģitīmās intereses ir: veikt un administrēt
komercdarbību, pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms līguma slēgšanas, saņemt maksājumus, uzlabot pakalpojumu kvalitāti, analizēt pieprasījumu, novērst noziedzīgus nodarījumus vai administratīvo pārkāpumus Pārziņa telpās, aizsargāt Pārziņa un Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses un tml.

3.3. Pārzinis parasti veic šādu personas datu kategoriju apstrādi:
3.3.1. Vārds;
3.3.2. Uzvārds;
3.3.3. Personas kods;
3.3.4. Dzimšanas datums;
3.3.5. Adrese;
3.3.6. Tālruņa nr.;
3.3.7. Elektroniskā pasta adrese;
3.3.8. Informācija par izglītību;
3.3.9. Informācija par specialitāti;
3.3.10. Bankas konta numurs;
3.3.11. Nodokļu maksātāja nr.;
3.3.12. Veselības dati (obligātā veselības pārbaude personālam);
3.3.13. Fotoattēls, video ieraksts;
3.3.14. Citas kategorijas personas dati pēc nepieciešamības.

3.4. Pārziņa īstenotās fizisku personu datu apstrādes tiesiskais pamats var būt:
3.4.1. Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
3.4.2. Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta
pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
3.4.3. Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
3.4.4. Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Datu subjekts ir bērns;
3.4.5. Regulas 9.panta otrā punkta h) apakšpunkts, kas nosaka, ka veselības datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga darbinieka darbspējas novērtēšanai, pamatojoties uz ES vai tās dalībvalsts tiesību aktiem vai saskaņā ar līgumu ar veselības darba profesionāli.
3.5. Pārzinis var veikt vārda, uzvārda, personas adreses (nodokļu maksātāja nr.), tālruņa numura, bankas konta numura, apstrādi ar mērķi sniegt pakalpojumus saviem klientiem, saņemt pakalpojumu no sadarbības partneriem, pildīt likumā noteiktos pienākumus, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta b) un/vai c) apakšpunktiem.
3.6. Pārzinis var veikt vārda, uzvārda, dzimšanas datuma, informācijas par izglītību, apstrādi, lai pakalpojuma sniegšanas nolūkā identificētu pakalpojuma saņēmēju, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunktu.
3.7. Pārzinis var veikt vārda, uzvārda, izglītības datu apstrādi ar mērķi izvērtēt Datu subjekta atbilstību atvērtajai vakancei, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunktu.
3.8. Datu subjekta kontaktinformācija (piemēram, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa nr.) var tikt apstrādāta ar mērķi sazināties vai sniegt Datu subjektam informāciju tikai Datu subjekta interesēs un saistībā ar pakalpojumiem, kuriem Datu subjekts ir pieteicies, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta a) apakšpunktu, atsevišķos gadījumos Regulas 6.panta 1. punkta b) apakšpunktu.
3.9. Datu subjekta foto un/vai video attēls, vārds, uzvārds, var tikt apstrādāts ar mērķi īstenot Pārziņa sabiedrisko attiecību un/vai mārketinga mērķus, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta a) vai c) apakšpunktu.
3.10. Darbinieku veselības dati tiek apstrādāti darbinieka darbspējas novērtēšanas nolūkā, pamatojoties uz Regulas 9.panta otrā punkta h) apakšpunktu.

4. PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ
4.1. Fiziskās personas dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un ilgumu, Datu subjekta piekrišanu, noslēgto līgumu vai Pārziņa leģitīmajām interesēm, kā arī, ja tam ir cits tiesisks pamats

5. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS LATVIJAS
5.1. Apstrādātie fizisko personu dati netiks nodoti ārpus ES un EEZ, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskajai organizācijai, izņemot, ja Datu subjekts tam devis savu piekrišanu.

6. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS
6.1. Fiziskās personas dati, ja tam ir tiesisks pamats, var tikt nodoti iestādēm, bankām, sociālo tīklu uzturētājiem, hostinga pakalpojuma sniedzējam, Pārziņa nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, sadarbības partneriem, Pārziņa programmatūru uzturētājiem un tml.

7. PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA
7.1. Pārzinis nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.

8. DATU SUBJEKTA PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM
8.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz Datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, Datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt Regulas 15.panta pirmā punkta apakšpunktos norādīto informāciju.
8.2. Datu subjektam ir tiesības prasīt, pamatojot savu lūgumu, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus Datu subjekta personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.
8.3. Datu subjektam saskaņā ar Regulas 17.panta noteikumiem ir tiesības panākt, lai Pārzinis bez nepamatotas
kavēšanās dzēstu datu subjekta personas datus, ja pastāv kāds no minētajā pantā norādītajiem apstākļiem.
8.4. Datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis ierobežotu apstrādi, ja pastāv kāds no Regulas 18.pantā norādītajiem apstākļiem.
8.5. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja tāda tikusi sniegta.
8.6. Lai atvieglotu un sekmētu Datu subjekta pieprasījumu apstrādi, Datu subjektam ieteicams vērsties pie Pārziņa rakstveidā (parakstīts iesniegums papīra formā vai ar e-parakstu vai tam pielīdzināmu parakstu parakstīts elektroniskais dokuments), attiecīgo iesniegumu sūtot uz Pārziņa juridisko adresi vai e-pasta adresi, kas norādītas Politikas 2.punktā.
8.7. Datu subjektam ir arī tiesības ar sūdzību vērsties Datu valsts inspekcijā, ja Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis aizskar Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses fizisko personu datu aizsardzības jomā. Sūdzību iespējams iesniegt pa pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus sūtot uz: [email protected]), vai nododot to inspekcijai Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050