header

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Pediatru asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1. Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Veicināt pediatrijas attīstību Latvijā, tā nodrošinot bērniem sniegtās medicīniskās palīdzības kvalitāti. Iesaistīties tautas veselības veicināšanā un sociālās aprūpes sistēmas darbības uzlabošanā. Atbalstīt bērnu ārstu tiesisko, profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvību. Lai īstenotu šo mērķi, Biedrība iesniedz priekšlikumus un ierosinājumus Saeimai, Latvijas Republikas Veselības ministrijai, Ministru Kabinetam, Nacionālajam veselības dienestam un citām valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām;
2.1.2. Rūpēties par Biedrības biedru profesionālo sagatavotību, organizēt un realizēt profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
2.1.3. Izstrādāt standartprasības savā specialitātē, veikt ārstu atestāciju un sertifikāciju;
2.1.4. Uz tiesas vai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma dot novērtējumu pediatru (bērnu ārsta) profesionālai darbībai, vai nozīmēt šī novērtējuma izdarīšanai kompetentu komisiju;
2.1.5. Sadarboties ar Jauno kolēģu izveidoto biedrību un citām organizācijām; ar atbalstītājiem un kustībām, masu informācijas līdzekļiem, fiziskām un juridiskām personām, kuras sekmē Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu;
2.1.6. Paredzēto mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu;
2.1.7. Uzturēt sakarus ar citu valstu sabiedriskajām organizācijām, to apvienībām un struktūrvienībām;
2.1.8. Iesaistīties starptautisko profesionālo asociāciju darbībā un savstarpējos kontaktos ar kolēģiem ārvalstīs;
2.1.9. Organizēt sanāksmes, konferences, simpozijus un kongresus, piedalīties to darbībā;
2.1.10. Izveidot Biedrības tematiskās komisijas, [darba grupas] un sekcijas;
2.1.11. Ņemt aktīvu dalību Latvijas Ārstu biedrības organizētos pasākumos, un to ietvaros darboties, lai pārstāvētu un aizstāvētu bērnu ārstu tiesības, mērķus un uzdevumus;
2.1.12. Organizēt periodisku profesionālu izdevumu izdošanu.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.


3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru. Viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 6 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.1.4. izmantot Biedrības materiāli-tehnisko aprīkojumu, kā arī zinātnes, informācijas un speciālo pakalpojumu potenciālu,
5.1.5. saņemt Biedrības palīdzību un padomus, kā arī informāciju no asociācijas amatpersonām,
5.1.6. brīvprātīgi izstāties no Biedrības, iesniedzot rakstisku pieteikumu Biedrības Valdei.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
5.4. Biedrības darbībā var piedalīties arī Goda biedri, kurus par tādiem ievēl Biedrības valde. Biedrības Goda biedriem ir visas Biedrības biedru tiesības un pienākumi, izņemot pienākumu maksāt biedra naudu.


6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce;
6.3. Ar Biedrības valdes lēmumu var tikt izveidotas funkcionālās padomes, komisijas vai citas struktūrvienības veidā, kuras izveidotas kāda noteikta uzdevuma veikšanai. Tās darbojas uz nolikuma pamata, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce vai Biedrības valde. Nolikumā jābūt norādītam:
6.3.1. Padomes, komisijas sastāvam;
6.3.2. izveidošanas kārtībai;
6.3.3. iekšējai struktūrai un vadības ievēlēšanas kārtībai;
6.3.4. uzdevumiem un tiesībām;
6.3.5. sapulču sasaukšanas kārtībai, kvoruma noteikšanai un citiem darbības principiem;
6.3.6. lēmumu pieņemšanas kārtībai;
6.3.7.izdevumu apmaksas principiem;
6.3.8. atskaišu sniegšanas kārtībai augstākstāvošai struktūrai;
6.3.9. lietvedības kārtošanas noteikumiem;
6.3.10. locekļu maiņas kārtībai;
6.3.11. darbības pārtraukšanas noteikumiem.
6.4. Padomju, komisiju locekļus izvēlas Biedrības valde pēc kompetences pakāpes, apstiprina Biedrības valde un Biedrības biedru sapulce. Padomes, komisijas ir tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumus tajos jautājumos, kuru risināšanai tās ir izveidotas un kas ir paredzēti to darbības nolikumos.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.


7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām, tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8 Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts , ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no desmit valdes locekļiem.
8.2 Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju ( prezidentu), kurš organizē valdes darbu.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.
8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību.

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
9.5.Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1 Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā 20EUR apmērā.

11.nodaļa. Biedrības simbolika un juridiskā adrese.

11.1. Biedrības simbolika ir: uzraksts (logo), sastāvošs no trim vārdiem "LATVIJAS PEDIATRU ASOCIĀCIJA", no kuriem otrais vārds ir ar treknākiem burtiem un pirmā burta "P" atvērumā iezīmēta smaidoša bērna seja, bet trešais vārds ir retinājumā, zem svītras.
11.2. Asociācijas zīmogs ir apaļš, 4 cm diametrā ar divām apļa līnijām, ārējo - platāku, iekšpusē otru - šaurāku, to iekšpusē pa apli ir uzraksts ar 2 mm augstiem lielajiem burtiem "LATVIJAS PEDIATRU ASOCIĀCIJA", kur starp pirmo un pēdējo vārdu ir krustveidā sakopoti 4 melni aplīši. Pašā zīmoga laukuma centrā ir viens virs otra dažādos līmeņos sakārtoti 3 lielie burti "LPA". Malējie "L" un "A" ir 12 mm augsti, abi ar tumšām kontūrām un gaišu vidu. Vidējais - "P" burts ir tumšs un 18 mm augsts.
11.3. Biedrības juridiskā adrese ir: Skolas ielā 3-105, Rīgā, LV-1010.

 

Biedrības Valdes priekšsēdētājs (prezidents) _____________ /Ilze Grope/

 

Statūti apstiprināti Biedrības biedru sapulcē Rīgā, 2014.gada 25.aprīlī