header

 

 

2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību" (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu), kura 28.pantā noteikts, ka “ Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem .”

Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.
Tā, piemēram, tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta derīguma termiņš beidzas, 2020.gada 15.jūnijā, tas bez jebkādām ārstniecības personas papildu darbībām automātiski tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., tā beigu termiņš būs 2020.gada 15.decembris. Arī tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta beigu termiņš ir, piemēram, 2024.gada 15.jūnijs, tas tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., līdz 2024.gada 15.decembrim.
Nekas cits visā sertifikācijas procesā netiek mainīts.

Informāciju par iesniedzamo dokumentu veidlapām un maksājumiem lūdzam skatīt saitē - http://www.arstubiedriba.lv/sertifikacija/
Paraugs - kā pareizi aizpildīt 3. pielikumu, lūdzam skatīt šeit>>>;

Atbilstoši noteikumiem, papildus saitē norādītajiem dokumentiem ir jāiesniedz –

  • dokumentu kopijas, kas apliecina informāciju par profesionālās kvalifikācijas formālās un neformālās tālākizglītības pasākumiem (oriģināli ir jāuzrāda klātienē);
  • ārstniecības iestādes vadītāja apstiprinātu profesionālās darbības pārskatu pediatra specialitātē. Kritērijus, lūdzam skatīt šeit>>>
  • maksājumu apliecinoša dokumentu kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu.
  • Pirms resertifikācijas dokumentu iesniegšanas, lūdzam sadaļā “Maksājumi” pārliecināties, vai ir veikts biedra naudas maksājums!

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka, atbilstoši Ārstniecības personu sertifikācijas kārtībai, ārstniecības persona, kas vēlas veikt resertifikāciju, ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertifikācijas komisijā nepieciešamos dokumentus.

Sertifikācija notiek saskaņā ar 2012. gada 18. decembra MK noteikumiem Nr. 943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība

Dokumentu pieņemšana:        

Sanita Roģe, Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, D korpuss, 201. kab.
tālr. nr. 26350332

Lai iesniegtu dokumentus, lūdzam telefoniski saskaņot ierašanās laiku.