header

 

Maksa par sertifikāciju jāpārskaita uz

Latvijas Māsu asociācijas kontu
Reģ. Nr.: 40 008 003 946
A/S SEB banka
Konta Nr.: LV46 UNLA 000 211 070 0674
Maksa par sertifikācijas eksāmenu ir 59,76 EUR
Maksa par resertifikāciju ir 48,38 EUR

_______________________________________________________________________________________________

Zobārstniecības māsu sertifikācija un resertifikācija notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.943 Pieņemti 2012.g.18.decembrī. Stājušies spēkā ar 2013.gada 1. janvāri.

Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem. 

SERTIFIKĀCIJAS KĀRTĪBA
Zobārstniecības māsa, kura vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu trīs mēnešus iepriekš iesniedz iesniegumu sertifikācijas komisijai, kuram pievieno sekojošus dokumentus:

Sertifikācijas lapu (2.pielikums) ar aizpildītu I un II daļu;
Sertificējamās zobu māsas izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību;
Dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja nepieciešams);
Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu;
Ārstniecības personu reģistra kopiju;


Iesniedzot dokumentu kopijas ir jāuzrāda dokumentu orģināli.

Visas veidlapas ir jāaizpilda datorā, tad jāizdrukā un jāiesniedz Gitai Amtmanei.

Sertifikācijas kārtība
Sertifikācijas lapa
Sertificējamās personas iesniegums
Sertificējamās personas profesionālas darbības pārskats

RESERTIFIKĀCIJAS KĀRTĪBA
Zobārstniecības māsa, kura vēlas kārtot resertifikāciju ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertifikācijas komisijā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus(iesniegumam ir speciāla veidlapa):

Resertifikācijas lapu, kurā aizpildīta I un II daļa;
Ārstniecības iestādes vadītāja apstiprinātu profesionālās darbības pārskatu. Pārskatu iesniedz no visām ārstniecības iestādēm, kur resertificējamā persona ir strādājusi vai strādā sertifikāta derīguma laikā; Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu;                                       Ārstniecības personu reģistra kopiju;

Iesniedzot dokumentu kopijas ir jāuzrāda dokumentu orģināli.

Visas veidlapas ir jāaizpilda datorā, tad jāizdrukā un jāiesniedz Gitai Amtmanei. 

Resertifikācijas kārtība
Resertifikācijas kārtība ES valstīs strādājošiem
Resertifikācijas lapa
Resertificējamās personas iesniegums
Resertificējamās personas profesionālās darbības pārskats

_________________________________________________________________________________________________

Zobu asistentiem sertifikācija nav nepieciešama šo ārstniecības personu
tiesības veikt profesionālo darbību apliecina reģistrācija ārstniecības
personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

 Ārstniecības personu reģistrs