header

 

Latvijas Endokrinologu asociācijas darbības pamatmērķs ir apvienot endokrinologus, citus ar endokrīnām slimībām, cukura diabēta ārstēšanu saistītos ārstus un ar šo slimību zinātnisko izpēti saistītos pētniekus, lai veicinātu endokrinoloģijas attīstību un zinātniskos pētījumus šajā jomā.


LEA mērķi ir:

  • Izstrādāt endokrīno slimību diagnostikas, ārstēšanas, pacientu novērošanas un aprūpes rekomendācijas un vadlīnijas. 
  • Paaugstināt LEA biedru profesionālo sagatavotību un veicināt savstarpējo komunikāciju un pieredzes apmaiņu ar konferenču, semināru un citu pasākumu palīdzību.
  • Izstrādēt un regulāri papildināt sertifikācijas un resertifikācijas prasības endokrinologa sertifikāta iegūšanai.
  • Sadarboties ar citām medicīnas darbinieku profesionālajām biedrībām Latvijā un ārpus tās.
  • Organizēt un uzturēt pieredzes un informācijas starptautisku apmaiņu un pārstāvēt LEA biedrus ārvalstīs attiecībās ar citām līdzīgām organizācijām.
  • Sadarboties ar cukura diabēta un citu endokrīno slimību biedrībām Latvijā un līdzīgām starptautiskām organizācijām.
  • Pārstāvēt Latvijas endokrinologus publiskajās attiecībās, nepieciešamības gadījumā aizstāvēt savu biedru intereses, kā arī izskatīt ar profesionālo kompetenci saistīttos jautājumus.

LEA biedri:

LEA veido īstenie biedri, Goda biedri un veicinātājbiedri.
Par LEA īsteno biedru vai veicinātājbieru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura ieguvusi atbilstošu augstāko medicīnisko izglītību jebkurā specialitātē, kas LEA atbildīgajam sekretāram iesniedz rakstisku lūgumu – iesniegumu, adresētu LEA Valdei uzņemšanai LEA un apņemas atzīt un ievērot LEA statūtus, tās darbības un kārtības noteikumus un mērķus. Iesnieguma paraugs.

Par uzņemšanu lemj LEA valde tuvākās Valdes sēdes laikā atklātā balsošanā ievērojot demokrātiskās procedūras. Iesniedzējs iegūst visas īstenā biedra vai veicinātājbiedra tiesības un pienākumus ar brīdi, kad LEA valde ir pieņēmusi lēmumu par iesniedzēja uzņemšanu LEA.

LEA īstenā biedra tiesības ir: piedalīties LEA pasākumos un izteikt savu viedokli par jebkuru izskatāmo jautājumu; vēlēt un tikt ievēlētam LEA struktūrās; saņemt informāciju par LEA darbību un iepazīties ar kopsapulces un Valdes sēžu protokoliem; iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par LEA darbības jautājumiem; izstāties no LEA, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valdei;

LEA īstenā biedra pienākumi ir: ievērot LEA statūtus, pildīt kopsapulces un valdes lēmumus; iesaistīties LEA darbībā un ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt tās mērķu sasniegšanu; regulāri maksāt biedru maksas saskaņā ar kopsapulces lēmumu.

LEA veicinātājbiedra tiesības ir: piedalīties LEA pasākumos un citās aktivitātēs, kā arī izteikt savu viedokli par jebkuru izskatāmo jautājumu; saņemt informāciju par LEA darbību, kā arī iepazīties ar kopsapulces un Valdes sēžu protokoliem; iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par LEA darbības jautājumiem; izstāties no LEA, iesniedzot LEA Valdei rakstisku iesniegumu.

LEA veicinātājbiedra pienākumi ir: ievērot LEA statūtus, pildīt kopsapulces un valdes lēmumus; iesaistīties LEA darbībā un ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt tās mērķu sasniegšanu; regulāri maksāt biedru maksas saskaņā ar kopsapulces lēmumu;

Par LEA Goda biedru kopsapulcē var tikt ievēlēts Latvijā vai ārpus tās dzīvojošs speciālists par izciliem nopelniem endokrinoloģijas attīstībā Latvijā, ko izvirza vismaz divi LEA īstenie biedri un atbalsta LEA valde. Goda biedram ir visas īstenā biedra tiesības un pienākumi, bet viņam nav jāveic iestāšanās un ikgadējās biedra naudas maksājumi.

Priekšsēde:

Dr. Una Gailiša - [email protected]

Priekšsēdes vietnieks:
Prof. Ilze Konrāde - [email protected]

Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs:
Prof. Aivars Lejnieks - [email protected]

Atbildīgā sekretāre:
Dr. Inta Leitāne - [email protected]

Valdes locekļi:
Prof. Valdis Pīrāgs,

Prof. Aivars Lejnieks,

Dr.med. Iveta Dzīvīte-Krišāne,

Dr.med. Kristīne Ducena,

Dr. Kristīne Geldnere,

Dr. Dace Teterovska,

Dr. Inta Leitāne.