Правила

Šie EVISIT.LV SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI (turpmāk tekstā – Evisit sistēmas lietošanas noteikumi, Evisit vietnes lietošanas noteikumi, vietnes lietošanas noteikumi vai Noteikumi) ir līgums starp SIA „Evisit”, reģ. Nr. 40003507486, juridiskā adrese: Zolitūdes iela 54, Rīga, LV-1029 un Evisit vietnē www.evisit.lv reģistrētu personu – Evisit vietnes lietotāju.


Evisit vietne

1. Vispārīgie lietošanas noteikumi.
1.1. Evisit vietne www.evisit.lv (turpmāk tekstā – Evisit vietne) ir informācijas un tālākizglītības e-vide, kura nodrošina ārstniecības personu un veselības aprūpes speciālistu bezmaksas vai maksas profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu.
Evisit vietnes lietotājs – ārstniecības persona vai veselības aprūpes speciālists, kurš saskaņā ar Evisit sistēmas lietošanas noteikumiem reģistrējis profilu Evisit vietnē (turpmāk tekstā – Evisit vietnes lietotājs vai vietnes lietotājs).
1.2. Evisit vietnes lietošanas noteikumi nosaka Evisit vietnē pieejamo pakalpojumu lietošanas nosacījumus un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem Evisit vietnes lietotājiem.
1.3. Evisit vietnes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Evisit”, reģ. Nr. 40003507486, juridiskā adrese: Zolitūdes iela 54, Rīga, LV-1029 (turpmāk tekstā – Pārzinis).
Pārzinis veic Evisit vietnē ievadīto personas datu apstrādi un Evisit vietnes lietotāju personas datu apstrādi un uzskaiti saskaņā ar Evisit sistēmas lietošanas noteikumiem.
1.4. Reģistrēšanās Evisit vietnē un Evisit vietnes lietošana tiek uzskatīta par katra Evisit sistēmā reģistrētā vietnes lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem. Par izmaiņām vietnes lietošanas noteikumos uz lietotāja vietnē norādīto e-adresi tiek nosūtīts paziņojums. Pārzinis, paziņojumu par Evisit vietnes lietošanas noteikumu izmaiņām var nosūtīt uz vietnes lietotāja norādīto tālruņa numuru. Vietnes lietotājam ir pienākums iepazīties un ievērot Evisit sistēmas lietošanas noteikumus un Noteikumu izmaiņas. Evisit vietnes lietošanas noteikumu izmaiņas ir saistošas vietnes lietotājam un vietnes lietotājs piekrīt vietnes lietošanas noteikumu izmaiņām ar dienu, kad paziņojums nosūtīts uz vietnes lietotāja norādīto e-adresi. Lietotājs ir atbildīgs par vietnē ievadīto un norādīto savu personas datu pareizību, kā arī savlaicīgu personas datu izmaiņu reģistrēšanu. Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā veikt Evisit vietnes lietošanas noteikumu grozījumus un papildinājumus. Evisit vietnes lietošanas noteikumu grozījumi un papildinājumi stājas spēkā ar dienu, kad tie publicēti Evisit vietnē.
1.5. Evisit vietnē drīkst reģistrēties tikai ārstniecības personas, veselības aprūpes nozares speciālisti, medicīnas studenti un Pārziņa sadarbības partneri. Saņemot reģistrācijas pieteikumu, Pārzinim ir tiesības pārbaudīt attiecīgās personas reģistrācijas faktu norādītajos reģistros un pieprasīt informāciju par attiecīgo personu no citiem Latvijas Republikas reģistriem. Par nepatiesas informācijas sniegšanu Pārzinim attiecīgās personas profils un visi personas dati no Evisit vietnes un datu bāzes tiek dzēsti. Par nepatiesu ziņu sniegšanu ir paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2. Evisit vietnē pieejamie pakalpojumi
2.1. Evisit vietnē vietnes lietotājam tiek piedāvāta iespēja:
2.1.1. apgūt Latvijas Ārstu biedrībā, Latvijas Farmaceitu biedrībā, Latvijas Māsu asociācijā un/vai citās biedrībās, komercsabiedrībās un izglītības iestādēs akceptētas lekcijas (turpmāk tekstā – lekcija) un iegūt tālākizglītību e-vidē;
Apgūt profesionālo asociāciju un Latvijas universitāšu lekcijas un mācību materiālus.
2.1.2. pēc lekcijas noskatīšanās un pareizu atbilžu sniegšanas uz lektora uzdotajiem kontroljautājumiem saņemt apliecību vai sertifikātu, kas apliecina tālākizglītības punktu iegūšanu;
2.1.3. uzdot lektoriem jautājumus un saņemt atbildes uz jautājumiem, nosūtot tos uz e-adresi info@evisit.lv;
2.1.4. lejupielādēt savā datu nesējā lekcijām pievienotos lektora sagatavotos uzskates/mācību materiālus;
2.1.5. iepazīties ar informatīviem materiāliem par medikamentiem;
2.1.6. iegādāties pieeju maksas lekciju kursiem, lekcijām un citiem pakalpojumiem veselības aprūpes nozarē, norēķinus veicot ar maksājumu kartēm.
2.2. Evisit vietnes lietotājam piedāvātais pakalpojumu klāsts Evisit vietnē tiek regulāri papildināts un/vai mainīts. Evisit vietnes lietotāja pienākums ir pašam sekot līdzi izmaiņām un jaunumiem, apmeklējot Evisit vietni. Pārzinim nav pienākuma paziņot vietnes lietotājam par jaunu pakalpojumu ievietošanu/publicēšanu Evisit vietnē vai brīdināt vietnes lietotāju par kāda (jebkura) pakalpojuma slēgšanas termiņa tuvošanos.
2.3. Pēc sekmīgas attiecīgās tālākizglītības programmas apguves, Evisit vietnes lietotājs Evisit vietnē elektroniskā dokumenta veidā saņem apliecību, sertifikātu vai izziņu (turpmāk tekstā –Sertifikāts). Evisit vietnes lietotājs 6 (sešus) gadus no Sertifikāta izsniegšanas dienas var saņemt Sertifikātu Evisit vietnē, to lejupielādējot. Pēc 6 (sešu) gadu termiņa iztecēšanas Pārzinis visu informāciju un datus par Evisit vietnes lietotājam izsniegto Sertifikātu dzēš no Evisit vietnes datu bāzes, tādēļ Evisit vietnes lietotājam ir pienākums nodrošināt savlaicīgu Sertifikātu datu saglabāšanu savā datu nesējā.
2.4. Visus Evisit vietnē lekcijai pievienotos uzskates (mācību) materiālus Evisit vietnes lietotājam ir tiesības izmantot tikai savu zināšanu papildināšanai mācību procesa laikā, uzskates/mācību materiālu nodošana citām Evisit vietnē nereģistrētām un reģistrētām personām ir stingri aizliegta! Par uzskates/mācību materiālu nodošanu citām Evisit vietnē nereģistrētām un reģistrētām personām vietnes lietotājs tiek dzēsts no Evisit vietnes un atkārtota reģistrēšanās Evisit vietnē attiecīgai personai tiek liegta. Pārzinis brīdina Evisit vietnes lietotāju, ka par autortiesību pārkāpumiem iestājas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā atbildība.
Evisit vietnes pakalpojumi vietnes lietotājam tiek piedāvāti bez maksas vai par samaksu, atbilstoši mācību materiāla izstrādātāja un Pārziņa nosacījumiem. Informācija par to, vai attiecīgais pakalpojums ir pieejams vietnes lietotājam par maksu vai bez maksas, tiek norādīta pirms pakalpojuma iegādes apstiprināšanas.
2.5. Evisit vietnes lietotājs pēc tālākizglītības programmas izvēles noteiktajā termiņā apņemas apgūt mācību materiālu, lai sekmīgi atbildētu uz kontroljautājumiem un saņemtu Sertifikātu.
3. Evisit vietnes reklāmas koncepcija.
Reklāma nodrošina Evisit vietnes lietotājam iespēju apgūt tālākizglītību e-vidē profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai, kā arī saņemt kvalitatīvu informāciju ārstniecības nozarē.
3.1. Pārzinis brīdina Evisit vietnes lietotāju, ka Sertifikātu, tai skaitā apliecību, saņemšana par lekciju noskatīšanos un apgūšanu ir iespējama tikai pēc informatīvu materiālu (reklāmas) par medikamentiem, zālēm un medicīniskām ierīcēm noskatīšanās. Gadījumā, ja Evisit vietnes lietotājs nevēlas skatīties attiecīgajai lekcijai pievienotos inovatīvos materiālus (reklāmas) un Evisit vietne piedāvā iespēju aizstāt reklāmas laiku ar citu inovatīvo materiālu (reklāmas) skatīšanās laiku, Evisit vietnes lietotājs var izvēlēties, kuru inovatīvo materiālu (reklāmas) viņš noskatīsies.
Ja Evisit vietne par abonēšanas maksu piedāvā Evisit vietnes lietotājam iespēju būtiski samazināt lekcijās iekļauto/izvietoto reklāmu noskatīšanās laiku vai pavisam atteikties no tām, vietnes lietotājs jebkurā brīdī saskaņā ar Noteikumiem var kļūt par Evisit vietnes maksas lietotāju, iegādājoties abonementu.
3.2. Ne vienmēr lekcijas pasūtītājs un apmaksātājs ir lekcijām pievienoto reklāmu vai informatīvo materiālu reklāmdevējs.
3.3. Ja lekciju pasūta un apmaksā konkrēta juridiska persona (sponsors), pie lekcijas tiek norādīts lekcijas sponsors.
3.4. Par reklāmas un reklāmdevēju iesniegtā materiāla satura atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild reklāmdevējs vai komersants, kurš reklamē attiecīgo preci, zāles vai pakalpojumu, vai komersants, kura interesēs attiecīgais reklāmas materiāls ir ievietots vietnē. Evisit izvieto reklāmas materiālu vietnē, neuzņemoties atbildību par reklāmas saturu, kā arī negarantē preces, zāļu vai pakalpojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
4. Evisit vietnes lietotāja reģistrācija, dzēšana un personas datu apstrāde
4.1. Lai kļūtu par reģistrētu Evisit vietnes lietotāju, fiziskai personai ir jāienāk Evisit vietnē un elektroniskā veidā jāaizpilda reģistrācijas anketa. Konstatējot jebkādas neatbilstības starp norādītajiem personas datiem (Personas dati norādīti Noteikumu 4.6. punktā) un citos Latvijas Republikas reģistros iekļautajiem datiem par attiecīgo personu, Pārzinis liedz šādai personai izveidot Evisit vietnē profilu, bet gadījumā, ja vietnes lietotājs reģistrējis Evisit vietnē profilu ar citai personai piederošiem personas datiem vai Latvijas Republikas reģistros nereģistrētiem personas datiem par attiecīgo fizisko personu, šāds vietnes lietotāja profils tiek dzēsts un atkārtota reģistrācija Evisit vietnē attiecīgajai personai tiek liegta. Par šajā Noteikumu punktā minētajiem fiziskās personas vai Evisit vietnes lietotāja pārkāpumiem Pārzinis informē attiecīgās Latvijas Republikas iestādes un institūcijas.
Evisit reģistrācijas anketu var aizpildīt rakstiski pasākumos un asociācijas sēdēs. Pirmo reizi ienākot Evisit vietnē, vietnes lietotājam ir pienākums izveidot drošu paroli (drošas paroles izveidošanas un maiņas ieteikumi/noteikumi pievienoti Evisit reģistrācijas anketai), iepazīties ar Evisit vietnes noteikumiem un elektroniskā veidā dot piekrišanu Evisit vietnes noteikumu ievērošanai. Personai, kura aizpildījusi rakstiski anketu, bet elektroniskā veidā nav devusi piekrišanu Evisit vietnes noteikumu ievērošanai, netiek dota iespēja lietot Evisit vietni.
4.2. Evisit vietnes lietotājs apņemas neizpaust citām personām savus Evisit vietnes lietotāja piekļuves datus, bet gadījumā, ja piekļuves dati ir nonākuši citas personas rīcībā, nekavējoties mainīt vietnes lietotāja piekļuves datus (paroli) un informēt Pārzini.
Pārziņa darbiniekiem nav piekļuves vietnes lietotāja parolēm.
4.3. Evisit vietnes lietotājs un Pārzinis apņemas viens otru nekavējoties informēt par jebkuru neatļautu vietnes lietotāja paroles izmantošanas gadījumu vai jebkādu citu drošības noteikumu pārkāpumu. Evisit vietnes lietotājam pēc katra Evisit vietnes apmeklējuma, Evisit vietnes lietošanas sesijas beigās, ir jāpārliecinās par to, ka viņš ir izgājis no sava profila, nospiežot attiecīgo izvēlni „iziet”, nevis tikai aizverot Evisit vietnes pārlūku. Evisit neatbild par vietnes lietotāja jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, ja Evisit vietnes lietotājs nav ievērojis Evisit vietnes lietošanas noteikumus un Pārziņa noteiktos Evisit vietnes lietošanas drošības pasākumus.
4.4. Visi reģistrētie Evisit vietnes lietotāju personas dati un korespondence tiek aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas savienības Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679.
4.5. Evisit vietnes lietotājs saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu, 13.1 panta 1. un 2. punktu un Eiropas Savienības Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, reģistrējoties Evisit vietnē, dod savu piekrišanu un atļauju Pārzinim savu personas datu apstrādei ar mērķi nodrošināt ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu, kas ir reģistrējušās Evisit vietnē, personas datu drošību un aizsardzību, tajā skaitā Evisit vietnē izsniegto Sertifikātu uzskaitei un individualizēto piedāvājumu sagatavošanai Evisit vietnes lietotājiem.
4.6. Evisit vietnes lietotājs atļauj un piekrīt Evisit vietnes lietotāja personas datu apstrādei, kuru veic Pārzinis, ar jebkuriem Evisit vietnes lietotāja personas datiem veiktām darbībām saistībā ar datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, salīdzināšanu, aktualizēšanu, aplūkošanu, izpaušanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Evisit vietnes lietotāja personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas un citi personas dati, tai skaitā Evisit vietnes lietotāja fotogrāfijas (turpmāk tekstā – Personas dati), – tiek izmantoti tikai un vienīgi Evisit sistēmas lietošanas noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai, tai skaitā Sertifikātu sagatavošanai un uzskaitei, kā arī Personas datu salīdzināšanai ar citos Latvijas Republikas reģistros iekļautajiem datiem par attiecīgo personu, lai Evisit vietnē varētu reģistrēties tikai veselības aprūpes nozares speciālisti.
Pārzinis Evisit vietnes lietotāja uzdevumā var nosūtīt vai nodot Evisit vietnes lietotāja Personas datus citam pārzinim.
Evisit sadarbojas ar dažādām profesionālām medicīnas asociācijām. Evisit vietnes lietotājs piekrīt, ka Evisit sistēmas lietošanas noteikumos noteikto mērķu sasniegšanai Evisit lietotāja Personas dati var tikt salīdzināti, pieprasīti, saņemti un nodoti medicīnas asociācijām.
4.7. Evisit vietnes lietotājam uz viņa norādīto e-adresi vai telefona numuru var tikt nosūtīta informācija par jaunumiem Evisit vietnē, tajā skaitā informācija no Pārziņa sadarbības partneriem. Ja vietnes lietotājs turpmāk nevēlas saņemt papildinformāciju, viņš var atteikties no papildinformācijas saņemšanas, par to paziņojot Pārzinim. Taču, atsakoties no Evisit informācijas saņemšanas, vietnes lietotājam ir jāapzinās, ka viņa piekļuve Evisit visam informācijas saturam tiks ierobežota un Pārzinis vietnes lietotājam par Evisit vietnes lietošanu turpmāk var noteikt un piemērot abonēšanas maksu.
4.8. Evisit vietnes lietotāja Personas dati par Evisit vietnē iegūtajiem Sertifikātiem netiek izpausti trešajām personām bez vietnes lietotāja piekrišanas 6 (sešus) gadus no Sertifikāta izsniegšanas dienas. Šajā Noteikumu punktā noteiktā kārtība attiecas arī uz Evisit vietnes lietotājiem, kuri dzēsuši savus profilus. Evisit vietnē reģistrētie Personas dati var tikt izpausti Latvijas Republikas iestādēm un institūcijām bez Evisit vietnē reģistrēto un dzēsto Evisit vietnes lietotāju piekrišanas, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.9. Evisit vietnes lietotājs piekrīt šiem Evisit vietnes lietošanas noteikumiem un dod savu piekrišanu un atļauju Pārzinim gadījumos, kad vietnes lietotājs reģistrējas Evisit, lieto Evisit vietni, izvēlas izglītības programmas apguvi, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, Noteikumos noteiktos gadījumos un citos gadījumos, attiecīgās personas interesēs, pieprasīt, saņemt un nodot Evisit vietnē norādītos Personas datus citai juridiskai personai. Evisit vietnes lietotājs piekrīt un atļauj Pārzinim nodot Personas datus profesionālām asociācijām un farmaceitiskām kompānijām, kuras apmaksājušas lekcijas vai pasākumus, un pieprasīt, saņemt, salīdzināt un nodot Personas datus Latvijas Ārstu biedrībai, Latvijas Farmaceitu biedrībai, Latvijas Māsu asociācijai, citām profesionālām ārstu biedrībām vai ārstu apmācības iestādēm, izglītības iestādēm un juridiskām personām, ja tiek nodrošināts noteiktais Personas datu apstrādes mērķis. Pārzinis ir tiesīgs nodot tā rīcībā esošos Personas datus resertifikācijas komisijām, Evisit vietnes lietotājam izsniegtās apliecības datu salīdzināšanai.
4.10. Ja Evisit vietnes lietotājs ir pieteicies un/vai apmeklējis pasākumu, kurā Pārzinis veic reģistrāciju un/vai elektronisko Sertifikātu izsniegšanu, vietnes lietotājs piekrīt, ka viņa Personas dati, kas saistīti ar attiecīgo pasākumu, tiek nodoti pasākuma organizatoriem. Šajā Noteikumu punktā minētajā gadījumā Pasākuma organizatoram tiks nodoti tikai un vienīgi šādi vietnes lietotāja Personas dati: vārds, uzvārds un ar Sertifikāta izsniegšanu vai pasākuma apmeklēšanu saistīta informācija. Pārzinis apņemas neizpaust pasākuma organizatoriem vietnes lietotāja kontaktinformāciju.
4.11. Gadījumā, ja Evisit vietnes lietotājs ir aizmirsis savu vietnes lietotāja paroli, Evisit vietnes lietotājam vietnes autorizācijas logā ir jānosūta pieteikums Evisit par paroles atjaunošanu, nospiežot izvēlnē „Aizmirsi paroli?”. Jaunā parole tiks nosūtīta uz Evisit vietnes lietotāja reģistrācijas anketā norādīto e-adresi. Paroles atjaunošanai var tikt nodrošināts SMS ziņojums (SMS serviss). SMS ziņojums (SMS serviss) ir maksas pakalpojums, un pirms pakalpojuma apstiprināšanas Evisit vietnes lietotājs tiks informēts par pakalpojuma maksu un samaksas kārtību.
4.12. Ja Evisit vietnes lietotājs nepiekrīt Evisit vietnes lietošanas noteikumiem un/vai jebkādu iemeslu dēļ nevēlas turpmāk lietot Evisit piedāvātos pakalpojumus, viņš var atteikties no lietotāja profila, nosūtot attiecīgu pieprasījuma vēstuli uz Evisit vietnē norādīto e-adresi info@evisit.lv vai nosūtot pieprasījumu Evisit vietnes sadaļā „Kontakti”. Pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas no Evisit vietnes lietotāja par lietotāja profila dzēšanu, visi Evisit vietnes lietotāja Personas dati 1 (vienas) darba dienas laikā tiks izdzēsti no Evisit vietnes un Pārziņa datu bāzes. Gadījumā, ja attiecīgais vietnes lietotājs ir izmantojis Evisit vietnes pakalpojumus, ieguvis apliecinājumu par lekciju noklausīšanos vai apgūšanu un/vai saņēmis Sertifikātu, tad šāda informācija pēc Evisit vietnes lietotāja profila dzēšanas tiek glabāta pie Pārziņa ne ilgāk kā 6 (sešus) gadus pēc attiecīgā apliecinājuma un/vai Sertifikāta izsniegšanas.
4.13. Pārzinis ir tiesīgs dzēst Evisit vietnes lietotāja profilu, ja Evisit vietnes lietotājs reģistrācijas anketā nav norādījis pilnīgi vai precīzi prasīto informāciju, reģistrējies Evisit vietnē vairāk nekā vienu reizi vai norādījis Personas datus, kuri neatbilst Latvijas Republikas reģistros iekļautajiem/reģistrētajiem Personas datiem par attiecīgo personu. Šajā Noteikumu punktā noteiktajos gadījumos pirms Evisit vietnes lietotāja profila dzēšanas uz vietnes lietotāja e-adresi tiek nosūtīta brīdinājuma e-vēstule, kurā vietnes lietotājs tiek informēts par Evisit vietnē norādīto Personas datu neatbilstību, Personas datu nenorādīšanu pieprasītajā apmērā vai Personas datu atkārtošanos un norādītas nepieciešamās darbības, un tiek noteikts termiņš Evisit vietnes lietotāja profila sakārtošanai un kļūdu novēršanai. Evisit vietnes lietotājam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā no Evisit e-vēstules izsūtīšanas dienas veikt Evisit e-vēstulē minētās darbības. Pārzinim ir tiesības dzēst Evisit vietnes lietotāja profilu/profilus gadījumā, ja vietnes lietotājs nav veicis Evisit e-vēstulē minētās darbības šajā Noteikumu punktā norādītajā termiņā. Katru saskaņā ar šo Noteikumu punkta nosacījumiem dzēsto Evisit vietnes lietotāja jaunu vai atkārtotu reģistrācijas pieteikumu Evisit Pārzinis izskata individuāli, piekrītot vai liedzot attiecīgajai personai reģistrāciju Evisit.
4.14. Pārzinis ir tiesīgs dzēst Evisit vietnes lietotāja profilu bez vietnes lietotāja piekrišanas, ja vietnes lietotājs neievēro vai pārkāpj Evisit sistēmas lietošanas noteikumus – jebkuru no Evisit sistēmas lietošanas noteikumu punktiem. Šajā Noteikumu punktā norādītajā gadījumā visi Evisit vietnes lietotāja Personas dati tiek dzēsti un netiek saglabāti vai uzglabāti.
4.15. Pārzinis ir tiesīgs dzēst Evisit vietnes lietotāja profilu bez vietnes lietotāja piekrišanas, ja vietnes lietotājs 2 (divu) gadu laikā nevienu reizi nav ienācis Evisit vietnē.
4.16. Evisit vietnes lietotājam ir brīva piekļuve Evisit datu apstrādes sistēmā ievadītajiem un apstrādātajiem Personas datiem, izmantojot savu profilu Evisit vietnē.
4.17. Katra Evisit vietnes lietotāja pienākums ir pašam regulāri Evisit vietnē pārbaudīt savus Personas datus un aktualizēt tos. Mainoties kontaktinformācijai, profesijai vai jebkuriem citiem Evisit vietnē reģistrētajiem Evisit vietnes lietotāja Personas datiem, Evisit vietnes lietotāja pienākums ir nekavējoties izdarīt Evisit vietnē izmaiņas, aizstājot iepriekš reģistrētos Personas datus ar aktuāliem Personas datiem, vai aktualizējamie Personas dati jānosūta Evisit. Pārzinis brīdina Evisit vietnes lietotāju par to, ka Evisit vietnē reģistrētu neaktuālu Personas datu gadījumā sertifikācijas komisija var neizskatīt vietnes lietotāja pieteikumu un neapstiprināt nopelnītos/piešķirtos tālākizglītības punktus.
5. Autortiesības un blakustiesības
5.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Evisit vietni pieder tikai un vienīgi Pārzinim – SIA „Evisit”. Šajā Noteikumu punktā minēto tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī pilnā apmērā apņemas atlīdzināt Pārzinim – SIA ”Evisit” visus zaudējumus, kurus tā ar savu darbību ir nodarījusi Pārzinim – SIA ”Evisit”.
5.2. Vietnē ievietotie intelektuālā īpašuma objekti ir aizsargāti saskaņā ar Autortiesību likumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jebkura Evisit vietnē ievietotā intelektuālā īpašuma objekta izmantošana atļauta tikai saskaņā ar Evisit sistēmas lietošanas noteikumiem un Pārziņa – SIA „Evisit” – rakstisku atļauju.
Evisit vietnē ievietotie mācību materiāli var piederēt arī citām juridiskām vai fiziskām personām. Pārzinis brīdina Evisit vietnes lietotāju, ka par autortiesību pārkāpumiem iestājas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā atbildība.
6. Maksas lekciju noteikumi
6.1. Maksas lekcijas ir pieejamas tikai Evisit vietnes lietotājiem, kuri reģistrējušies Evisit vietnē un veikuši pakalpojumu apmaksu saskaņā ar Evisit sistēmas lietošanas noteikumiem un attiecīgā pakalpojuma sniedzēja noteikumiem, norēķinus veicot ar maksājumu karti Evisit sistēmā (pieeju maksas mācību materiāliem var iegādāties tiešsaistē, norēķinus veicot ar jebkuras kredītiestādes (bankas) izdotajām starptautiskajām maksājumu kartēm: MasterCard, VISA, VISA Electron un Maestro debetkartēm). (Apzīmējums naudai – virtuālā nauda.)
Maksas pakalpojumu sniedzējs un maksas pakalpojuma maksa tiek norādīta pirms pakalpojuma apstiprināšanas. Pārzinis neuzņemas atbildību par Pārziņa sadarbības partneru Evisit vietnē sniegtajiem maksas pakalpojumiem un pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.
6.2. Evisit vietnes lietotājs var izmantot pakalpojumu „Mans maks” un veikt maksājumus no šīs vietnes. Pakalpojumu „Mans maks” lietošanas noteikumi ir pievienoti Evisit vietnes attiecīgajai sadaļai.
6.3. Evisit vietnē Evisit vietnes lietotāju reģistrētos profilus no Evisit vietnes dzēš Pārzinis 2 (divu) darba dienu laikā no vietnes lietotāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja Evisit vietnes lietotājs jebkādu iemeslu dēļ ir nosūtījis Pārzinim pieprasījumu dzēst Evisit vietnes lietotāja profilu, bet nav realizējis pakalpojumā „Mans maks” iegādāto un uzkrāto virtuālo naudu, tie tiek dzēsti vienlaicīgi ar Evisit vietnes lietotāja profila datiem un Evisit vietnes lietotājs zaudē iespēju tos izlietot, atjaunot, kā arī pieprasīt no Pārziņa virtuālās naudas atgriešanu un atlīdzināšanu. Gadījumā, ja lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Evisit vietnei vai Evisit vietnes lietotāja profils tiek dzēsts Evisit sistēmas lietošanas noteikumu pārkāpumu gadījumā, tad Evisit vietnes lietotājam netiek atmaksāti nekādi jau samaksātie maksājumi par Evisit vietnē piedāvātajiem maksas pakalpojumiem un netiek atlīdzināti nekādi zaudējumi, kurus Evisit vietnes lietotājs sev radījis, neievērojot vai pārkāpjot Noteikumus – kādu no Noteikumos iekļautajiem nosacījumiem. Šajā Noteikumu punktā noteiktajā gadījumā Evisit vietnes lietotājs nav tiesīgs prasīt Pārzinim pakalpojuma izpildi vai pakalpojuma „Mans maks” ieskaitītās virtuālās naudas atgriešanu vai atlīdzināšanu.
6.4. Pēc Evisit vietnē noteiktās summas apmaksas par maksas pakalpojumu, tai skaitā lekcijas noskatīšanos, pakalpojums vai lekcija vietnes lietotājam ir pieejama nekavējoties (uzreiz). Lekcijas skatīšanās ilgums un maksas pakalpojuma iegādes noteikumi ir norādīti pie katras konkrētās lekcijas vai maksas pakalpojuma.
6.5. Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā visiem Evisit vietnē publicētajiem un Evisit vietnes lietotājam pieejamajiem pakalpojumiem, tai skaitā bezmaksas pakalpojumiem, noteikt un vietnes lietotājam piemērot pakalpojuma maksu, nosakot pakalpojuma maksas apmēru (cenu) un apmaksas kārtību. Šajā Noteikumu punktā minētie maksas pakalpojumi stājas spēkā ar dienu, kad tos publicē Evisit vietnē.
6.6. Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā Evisit vietnes lietotājam par Evisit vietnes lietošanu noteikt un piemērot abonēšanas maksu. Evisit vietnes lietotājam, kurš noteiktajā termiņā nebūs samaksājis abonēšanas maksu, tiks liegta vai ierobežota iespēja lietot Evisit vietni. Pārzinis uz Evisit vietnes lietotāja e-adresi nosūtīs e-vēstuli ar brīdinājumu veikt noteikto abonēšanas maksu norādītajā termiņā.
7. Citi noteikumi
7.1. Visas domstarpības un strīdi, ja tādi rodas starp Pārzini – SIA „Evisit” un vietnes lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā, ja domstarpības un strīdi netiek atrisināti pārrunu ceļā, tie atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.
7.2. Visas tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Noteikumos un par kurām Pārzinis – SIA „Evisit” un vietnes lietotājs nevar vienoties, skatāmas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā.

Apstiprinājis SIA „Evisit” valdes priekšsēdētājs Jānis Šnepste
10.05.2018.