Noteikumi

EVISIT.LV SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie lietošanas noteikumi
1.1 Evisit vietne www.evisit.lv (turpmāk tekstā – Evisit) ir informācijas un tālākizglītības e-vide veselības aprūpes nozarē iesaistītām personām, kuras ir reģistrējušās Evisit sistēmā.
1.2 Evisit lietošanas noteikumi nosaka vietnes pieejamo pakalpojumu lietošanas nosacījumus un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tās lietotājiem.
1.3 Vietnes darbību organizē, uztur un koordinē Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Evisit”, reģ. Nr. 40003507486, juridiskā adrese: Zolitūdes iela 54, Rīga, LV-1029 (turpmāk tekstā SIA „Evisit”). Nolūkā nodrošināt vietnes darbību atbilstoši tās mērķiem SIA „Evisit” veic ievadīto personas datu apstrādi un uzskaiti.
1.4 Vietnes lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, tajā skaitā visām tajos veiktajām izmaiņām. Evisit lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot Evisit lietošanas noteikumus, kā arī regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai laikus gūtu informāciju par tajos veiktajām izmaiņām.
1.5 Vietnē drīkst reģistrēties tikai personas, kas iesaistītas veselības aprūpes nozarē, medicīnas studenti un SIA „Evisit” sadarbības partneri. Saņemot reģistrācijas pieteikumu, SIA „Evisit” ir tiesības pārbaudīt personas reģistrācijas faktu attiecīgajos reģistros. Par nepatiesas informācijas sniegšanu persona tiek izslēgta no Evisit vietnes reģistrēto lietotāju datu bāzes un var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikā (LR) spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Evisit vietnē pieejamie pakalpojumi
2.1 Evisit piedāvā lietotājiem iespēju:
2.1.1 apgūt Latvijas Ārstu biedrībā, Latvijas Farmaceitu biedrībā, Latvijas Māsu asociācijā un/vai citās biedrībās akceptētas lekcijas (turpmāk tekstā – lekcija);
2.1.2 par lekcijas noskatīšanos un pareizu atbilžu sniegšanu uz lektora uzdotajiem kontroljautājumiem saņemt apliecību vai sertifikātu, kas apliecina tālākizglītības punktu iegūšanu;
2.1.3 uzdot lektoriem jautājumus un saņemt atbildes uz jautājumiem, nosūtot tos uz e-pasta adresi info@evisit.lv;
2.1.4 lejupielādēt savā datorā lektora sagatavotos uzskates materiālus, ja tādi ir pieejami;
2.1.5 iepazīties ar informatīviem materiāliem par medikamentiem;
2.1.6. iegādāties pieeju maksas lekciju kursiem, lekcijām, norēķinus veicot ar maksājumu kartēm.
2.2 Pakalpojumu klāsts tiek regulāri papildināts.
2.3 Apliecību, sertifikātu vai izziņu var saņemt, to izdrukājot no datora sev vēlamā vietā, 6 gadus no saņemšanas brīža.
2.4 Lekcijas uzskates materiālus lietotājs var izmantot tikai personiskām vajadzībām mācību procesa nodrošināšanai. Jebkura cita veida uzskates materiālu izmantošana ir kategoriski aizliegta.

3. Vietnes reklāmas koncepts
3.1 Evisit administrācijai ir tiesības atļaut atsevišķu lekciju apliecību saņemšanu tikai pēc informatīvu materiālu par medikamentiem (reklāmas) noskatīšanās.
3.2 Fakts, ka lekcijai ir piesaistīts konkrēts reklāmas vai informatīvais materiāls, nenozīmē, ka šo lekciju pasūta un apmaksā konkrētais reklāmdevējs.
3.3 Ja lekciju pasūta un apmaksā konkrēts uzņēmums (sponsors), sponsorēšanas fakts tiek norādīts.
3.4 Par reklāmas un citu reklāmdevēju iesniegto materiālu saturu un atbilstību LR normatīvajiem aktiem atbild reklāmdevējs vai komersants, kā interesēs attiecīgais reklāmas materiāls ir ievietots. Evisit viedoklis ne vienmēr saskan ar materiālu sagatavotāju viedokli. Attiecībā uz reklāmas materiālu izvietošanu Evisit vietnē, Evisit tikai nodrošina to tehnisku izvietošanu atbilstoši materiāla iesniedzēja izteiktajām vēlmēm.

4. Vietnes Evisit lietotāja reģistrācija un konta dzēšana
4.1 Lai kļūtu par reģistrētu Evisit lietotāju, ir jāaizpilda reģistrācijas anketa. Konstatējot nelikumības, lietotājam izmantojot citas personas datus, Evisit administrācija ir tiesīga likvidēt lietotāja kontu un informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.
4.2 Lietotājs apņemas neizpaust citām personām savus Evisit lietotāja piekļuves datus.
4.3 Lietotājs apņemas nekavējoties informēt Evisit par jebkādu neatļautu lietotāja paroles izmantošanas gadījumu vai jebkādu citu drošības noteikumu pārkāpumu. Lietotājam katras lietošanas sesijas beigās ir jāpārliecinās par to, ka viņš ir izgājis no sava konta (nospiežot attiecīgo izvēlni, nevis tikai aizverot pārlūku). Evisit nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies tādas lietotāja rīcības dēļ, kas neatbilst vietnes lietošanas noteikumiem.
4.4 Visi reģistrētie Evisit lietotāju personas dati un korespondence tiek aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.5 Evisit lietotājs saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1., 2.punktu un 13.1 pantu reģistrējoties Evisit vietnē dod savu piekrišanu un atļauju SIA „Evisit” kā personas datu pārzinim savu personas datu apstrādei ar mērķi nodrošināt ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu, kas ir reģistrējušās Evisit vietnē, to sertifikātu un apliecību uzskaiti, tajā skaitā, kas iegūtas izmantojot Evisit vietnē piedāvātos pakalpojumus, kā arī ar mērķi nodrošināt individualizēto piedāvājumu sagatavošanai Evisit vietnes lietotājiem.
4.6 Evisit lietotājs piekrīt, ka Evisit lietotāja personas datu apstrāde, kuru veic SIA „Evisit”, ir jebkuras ar Evisit lietotāja personas datiem veiktas darbības saistībā ar datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Evisit lietotāja personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas un citi personas dati – tiek izmantoti tikai un vienīgi apliecību/sertifikātu sagatavošanai un, lai nepieciešamības gadījumā pārliecinātos, ka reģistrējusies persona ir iesaistīta veselības aprūpes nozarē.
4.7 Evisit lietotājam uz viņa norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru var tikt nosūtīta informācija par jaunumiem Evisit vietnē, tajā skaitā informāciju no sadarbības partneriem. Ja lietotājs turpmāk nevēlas saņemt papildinformāciju, viņš var atteikties, par to paziņojot SIA „Evisit”.
4.8 Evisit lietotāja personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati vai personas kods, kā arī informācija par Evisit vietnē iegūtajiem sertifikātiem un/vai apliecībām netiek izpausti trešajām personām bez lietotāja piekrišanas arī pēc attiecību izbeigšanas, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, ja datus pieprasa LR kontroles iestādes.
4.9. Piekrītot šiem vietnes lietošanas noteikumiem, Evisit vietnes lietotājs apzinās un
piekrīt, ka gadījumos, kad to pieprasa Latvijas Ārstu biedrība, Latvijas Farmaceitu biedrība, Latvijas Māsu asociācija un/vai citas profesionālās ārstu biedrības vai ārstu apmācības, SIA „Evisit” ir tiesīgs nodot savā rīcībā esošos datus izsniegto apliecību datu salīdzināšanai resertifikācijas komisijās.
4.10 Ja lietotājs ir pieteicies un/vai apmeklējis pasākumu, kurā SIA „Evisit” veic reģistrāciju un/vai elektronisko sertifikātu izsniegšanu, lietotājs piekrīt, ka viņa personas dati, kas saistīti ar attiecīgo pasākumu, tiek nodoti pasākuma organizatoriem.
4.11 Ja lietotājs ir aizmirsis savu lietotāja paroli, vietnes autorizācijas logā ir jānosūta pieteikums Evisit administrācijai par paroles atjaunošanu, nospiežot uz izvēlnes „Aizmirsi paroli?”. Jaunā parole tiks nosūtīta uz lietotāja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.
4.12 Ja lietotājs nepiekrīt Evisit vietnes lietošanas noteikumiem un nevēlas turpmāk lietot Evisit piedāvātos pakalpojumus, viņš var atteikties no lietotāja konta, nosūtot attiecīgu pieprasījuma vēstuli uz Evisit administrācijas e-pasta adresi info@evisit.lv vai nosūtot pieprasījumu Evisit administrācijai Evisit vietnes sadaļā „Kontakti”. Pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas par lietotāja konta dzēšanu visi lietotāja personas dati vienas darba dienas laikā tiks izdzēsti no datu bāzes. Gadījumā, ja attiecīgais lietotājs ir izmantojis Evisit vietnes pakalpojumus un ir ieguvis apliecinājumu par lekciju noklausīšanos vai apgūšanu, tad šāda informācija pēc lietotāja konta dzēšanas tiek glabāta ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc attiecīgā pakalpojuma saņemšanas.
4.13 Evisit ir tiesīgs dzēst lietotāja kontu, ja lietotājs nav norādījis pilnīgu vai precīzu reģistrācijas anketā prasīto informāciju vai reģistrējies vairāk kā vienu reizi, izmantojot atšķirīgus datus. Šajos gadījumos pirms lietotāja konta dzēšanas lietotājam tiek nosūtīts brīdinājuma e-pasts, informējot par radušos problēmu un sniedzot priekšlikumus problēmas risināšanai. Ja lietotājs uz saņemto e-pastu neatbild divu darba dienu laikā, lietotāja konts un visi lietotāja personas dati tiks dzēsti. Gadījumā, ja lietotājs ir reģistrējies vairāk kā vienu reizi, dzēsti tiek visi konti. Pēc datu dzēšanas lietotājs, norādot pilnīgu un precīzu reģistrācijas anketā prasīto informāciju, drīkst reģistrēties atkārtoti.
4.14 Evisit administrācija ir tiesīga dzēst lietotāja kontu bez lietotāja piekrišanas, ja lietotājs neievēro vai pārkāpj Evisit lietošanas noteikumus. Šajā gadījumā visi lietotāja personas dati tiks dzēsti.
4.15 Sistēmas lietotājam kā datu subjektam atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajam ir brīva piekļuve datu apstrādes sistēmā apstrādātajiem personas datiem, izmantojot savu profilu Evisit vietnē.

4.16 Katra Lietotāja pienākums ir sekot līdzi savu datu patiesumam. Mainoties kontaktinformācijai, profesijai vai citiem datiem, tie nekavējoties jānomaina vai jāpaziņo par to Evisit. Neprecīzas informācijas gadījumā, sertifikācijas komisija var neizskatīt pieteikumu un neapstiprināt nopelnītos TIP.

5. Autortiesības un blakustiesības
5.1 Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Evisit vietni pieder tikai un vienīgi SIA „Evisit”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie LR normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā ir nodarīti SIA ”Evisit”.
5.2 Vietnē ievietotie intelektuālā īpašuma objekti ir aizsargāti saskaņā ar Autortiesību likumu un LR normatīvajiem aktiem. Jebkura Evisit ievietotā intelektuālā īpašuma objekta izmantošana atļauta tikai saskaņā ar Evisit administrācijas rakstisku atļauju, kā arī ievērojot šos lietošanas noteikumus.

6. Maksas lekciju pieejas noteikumi
6.1. Maksas lekcijas ir pieejamas tikai reģistrētiem lietotājiem, kuri reģistrējušies Evisit vietnē un veikuši apmaksu, norēķinus veicot ar maksājumu karti Evisit sistēmā (pieeju maksas mācību materiāliem var iegādāties tiešsaistē, norēķinus veicot ar jebkuras bankas izdoto starptautisko maksājumu kartēm: MasterCard, VISA, VISA Electron un Maestro debetkartēm).
6.2. Lietotājs var izmantot pakalpojumu „Mans maks” un veikt maksājumus no šīs vietnes.
6.3. Ja lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Evisit, vai arī šī lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim Evisit lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar Evisit izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
6.2. Pēc noteiktās summas apmaksas lekcija uzreiz ir pieejama lietotājam, lekcijas skatīšanās ilgums ir norādīts pie katras konkrētās lekcijas.

7. Citi noteikumi
7.1 SIA „Evisit” ir tiesīgs ar SMS (mobilā tālruņa īsziņas), e-pasta vai pasta vēstules starpniecību, izmantojot Evisit vietnē esošo kontaktinformāciju, informēt Evisit vietnes lietotājus par dažādām ar vietni saistītām aktualitātēm.
7.2 Lai saņemtu apliecību/sertifikātu/izziņu, Evisit vietnes lietotāja pienākums ir pirms atbilžu sniegšanas uz kontroljautājumiem apgūt mācību materiālu.
7.3 SIA „Evisit” fiksē lietotāju Evisit vietnē veiktās darbības.
7.4 Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp SIA „Evisit” un vietnes lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā, ja strīdi netiek atrisināti pārrunu ceļā, tie ir risināmi saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.5 Par vietnē Evisit publicēto materiālu saturu un tā atbilstību LR normatīvajiem aktiem atbild konkrētā materiāla sagatavotājs.
7.6 SIA „Evisit” patur tiesības veikt grozījumus Evisit lietošanas noteikumos, un šīs izmaiņas stājas spēkā pēc 10 dienām no to apstiprināšanas brīža. Pēc apstiprināšanas par veiktajām izmaiņām lietotāji tiek informēti nosūtot e-pastus uz Evisit sistemā reģistrēto e-pasta adresi.

Apstiprinājis valdes priekšsēdētājs Jānis Šnepste 01.01.2010. (pēdējie labojumi 13.06.2016.)