Noteikumi

Šie EVISIT.EU SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI (turpmāk tekstā – Evisit sistēmas lietošanas noteikumi, Evisit vietnes lietošanas noteikumi, vietnes lietošanas noteikumi vai Noteikumi) ir līgums starp SIA „Evisit”, reģ. Nr. 40003507486, juridiskā adrese: Raņķa dambis 30-140, Rīga, LV-1048 un Evisit vietnē www.evisit.eu reģistrētu personu – Evisit vietnes lietotāju.

Evisit vietne

1. Vispārīgie lietošanas noteikumi.

1.1. Evisit vietne www.evisit.eu (turpmāk tekstā – Evisit vietne vai vietne) ir informācijas un tālākizglītības e-vide, kura nodrošina ārstniecības personu un veselības aprūpes speciālistu bezmaksas vai maksas profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu, kā arī iespēju saņemt informāciju par vakantajām darba vietām ārstniecības un veselības aprūpes jomā.
Evisit vietnes lietotājs – ārstniecības persona vai veselības aprūpes speciālists, kurš saskaņā ar Evisit sistēmas lietošanas noteikumiem reģistrējis profilu Evisit vietnē (turpmāk tekstā – Evisit vietnes lietotājs vai vietnes lietotājs).
1.2. Evisit vietnes lietošanas noteikumi nosaka Evisit vietnē pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumus un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem Evisit vietnes lietotājiem.
1.3. Evisit vietnes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Evisit”, reģ. Nr. 40003507486, PVN reģ. Nr. LV40003507486, juridiskā adrese: Raņķa dambis 30-140, Rīga, LV-1048, e-pasta adrese: [email protected]
(turpmāk tekstā – Pārzinis).
Pārzinis veic Evisit vietnē ievadīto personas datu apstrādi un Evisit vietnes lietotāju personas datu apstrādi un uzskaiti saskaņā ar Evisit sistēmas lietošanas noteikumiem, normatīvo aktu prasībām, kā arī Pārziņa Privātuma politiku.
1.4. Reģistrēšanās Evisit vietnē, kā arī Evisit vietnes lietošana uzskatāma par vietnes lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem Noteikumiem, kā rezultātā tie kļūst saistoši vietnes lietotājam. Par izmaiņām vietnes lietošanas noteikumos uz vietnes lietotāja Evisit vietnē norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums. Pārzinis paziņojumu par Evisit vietnes lietošanas noteikumu izmaiņām var nosūtīt uz vietnes lietotāja norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi. Vietnes lietotājam ir pienākums iepazīties un ievērot Evisit sistēmas lietošanas noteikumus un to izmaiņas. Evisit vietnes lietošanas noteikumu izmaiņas ir saistošas vietnes lietotājam ar dienu, kad paziņojums nosūtīts uz vietnes lietotāja norādīto e-pasta adresi. Lietotājs ir atbildīgs par vietnē ievadīto un norādīto savu personas datu pareizību, kā arī savlaicīgu personas datu izmaiņu reģistrēšanu. Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji veikt Evisit vietnes lietošanas noteikumu grozījumus un papildinājumus. Evisit vietnes lietošanas noteikumu grozījumi un papildinājumi stājas spēkā ar dienu, kad tie publicēti Evisit vietnē.
1.5. Evisit vietnē drīkst reģistrēties tikai ārstniecības personas, veselības aprūpes nozares speciālisti, medicīnas studenti un Pārziņa sadarbības partneri. Saņemot reģistrācijas pieteikumu, Pārzinim ir tiesības pārbaudīt attiecīgās personas reģistrācijas faktu norādītajos reģistros un pieprasīt informāciju par attiecīgo personu no citiem Latvijas Republikas reģistriem. Par nepatiesas informācijas sniegšanu Pārzinim attiecīgās personas profils un visi personas dati no Evisit vietnes un datu bāzes tiek dzēsti. Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu ir paredzēta atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
1.6. Vietnes viena no funkcijām ir sadarbības partneru brīvo darba vakanču publicēšana un Vietnes lietotāju informēšana par minētajām vakancēm. Vietnes lietotājs, caur Vietni piesakoties publicētajai darba vakancei, piekrīt ka Vietnes lietotāja profilā esošie personas dati var tikt nodoti attiecīgajam Pārziņa sadarbības partnerim, kura interesēs publicēta vakance, saziņas ar Vietnes lietotāju nolūkā.
1.7. Vietnes lietotājs apliecina, ka pirms reģistrēšanās vietnē tas ir iepazinies ar vietnē izvietoto Pārziņa Privātuma politiku un Sīkdatņu politiku un apņemas regulāri iepazīties ar izmaiņām minētajos dokumentos. Jau reģistrēti vietnes lietotāji apņemas nekavējoties iepazīties ar vietnē izvietoto Pārziņa Privātuma politiku un Sīkdatņu politiku un regulāri iepazīties ar izmaiņām minētajos dokumentos.

2. Evisit vietnē pieejamie pakalpojumi

2.1. Evisit vietnē vietnes lietotājam tiek piedāvāta iespēja:
2.1.1. apgūt Latvijas Ārstu biedrībā, Latvijas Farmaceitu biedrībā, Latvijas Māsu asociācijā un/vai citās biedrībās, komercsabiedrībās un izglītības iestādēs akceptētos mācību materiālus (turpmāk tekstā – mācību materiāls) un iegūt tālākizglītību e-vidē; Apgūt profesionālo asociāciju un Latvijas universitāšu lekcijas un mācību materiālus.
2.1.2. pēc mācību materiāla noskatīšanās un pareizu atbilžu sniegšanas uz lektora uzdotajiem kontroljautājumiem saņemt apliecību vai sertifikātu, kas apliecina tālākizglītības punktu iegūšanu;
2.1.3. uzdot lektoriem jautājumus un saņemt atbildes uz jautājumiem, nosūtot tos uz e-adresi [email protected];
2.1.4. lejupielādēt savā datu nesējā mācību materiālam pievienotos lektora sagatavotos uzskates/mācību materiālus;
2.1.5. iepazīties ar informatīviem materiāliem par medikamentiem;
2.1.6. iegādāties pieeju maksas mācību materiāliem un citiem pakalpojumiem veselības aprūpes nozarē, norēķinus veicot ar maksājumu kartēm.
2.2. Evisit vietnes lietotājam piedāvātais pakalpojumu klāsts Evisit vietnē tiek regulāri papildināts un/vai mainīts. Evisit vietnes lietotāja pienākums ir pašam sekot līdzi izmaiņām un jaunumiem, apmeklējot Evisit vietni. Pārzinim nav pienākuma paziņot vietnes lietotājam par jaunu pakalpojumu ievietošanu/publicēšanu Evisit vietnē vai brīdināt vietnes lietotāju par kāda (jebkura) pakalpojuma slēgšanas termiņa tuvošanos.
2.3. Pēc sekmīgas attiecīgās tālākizglītības programmas apguves, Evisit vietnes lietotājs Evisit vietnē elektroniskā dokumenta veidā saņem apliecību, sertifikātu vai izziņu (turpmāk tekstā –Sertifikāts). Evisit vietnes lietotājs 6 (sešus) gadus no Sertifikāta izsniegšanas dienas var saņemt Sertifikātu Evisit vietnē, to lejupielādējot. Pēc 6 (sešu) gadu termiņa iztecēšanas Pārzinis visu informāciju un datus par Evisit vietnes lietotājam izsniegto Sertifikātu dzēš no Evisit vietnes datu bāzes, tādēļ Evisit vietnes lietotājam ir pienākums nodrošināt savlaicīgu Sertifikātu datu saglabāšanu savā datu nesējā.
2.4. Visus Evisit vietnē pievienotos uzskates (mācību) materiālus Evisit vietnes lietotājam ir tiesības izmantot tikai savu zināšanu papildināšanai mācību procesa laikā, uzskates/mācību materiālu nodošana citām Evisit vietnē nereģistrētām un reģistrētām personām ir stingri aizliegta! Par uzskates/mācību materiālu nodošanu citām Evisit vietnē nereģistrētām un reģistrētām personām vietnes lietotājs tiek dzēsts no Evisit vietnes un atkārtota reģistrēšanās Evisit vietnē attiecīgai personai tiek liegta. Pārzinis brīdina Evisit vietnes lietotāju, ka par autortiesību pārkāpumiem iestājas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā atbildība. Evisit vietnes pakalpojumi vietnes lietotājam tiek piedāvāti bez maksas vai par samaksu, atbilstoši mācību materiāla izstrādātāja un Pārziņa nosacījumiem. Informācija par to, vai attiecīgais pakalpojums ir pieejams vietnes lietotājam par maksu vai bez maksas, tiek norādīta pirms pakalpojuma iegādes apstiprināšanas.
2.5. Vietnē var būt pieejami trešo personu mācību materiāli. Vietne un tās uzturētājs nenes atbildību par mācību materiālu saturu.
2.6. Evisit vietnes lietotājs pēc tālākizglītības programmas izvēles noteiktajā termiņā apņemas apgūt mācību materiālu, lai sekmīgi atbildētu uz kontroljautājumiem un saņemtu Sertifikātu.
2.7. Vietnes lietotājs var iepazīties ar Vietnē publicētajām darba vakancēm, kā arī Vietnes lietotāju, kurš pieteicies vakancei un kas potenciāli atbilst Vietnes lietotāja izglītībai un specialitātei, var uzrunāt vakances nodrošinātājs vai Pārzinis.

3. Evisit vietnes reklāmas koncepcija.

3.1. Reklāma nodrošina Evisit vietnes lietotājam iespēju apgūt tālākizglītību e-vidē profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai, kā arī saņemt kvalitatīvu informāciju ārstniecības nozarē.
3.2. Pārzinis brīdina Evisit vietnes lietotāju, ka Evisit vietnē bez lekciju un mācību materiāla publicēšanas tiek izvietoti arī informatīvi materiāli (reklāmas) par medikamentiem, zālēm un medicīniskām ierīcēm, kas nodrošina bezmaksas lekciju pieejamību vietnes lietotājiem. Gadījumā, ja Evisit vietnes lietotājs nevēlas skatīties attiecīgajai lekcijai pievienotos informatīvos materiālus (reklāmas), tad Evisit vietnes lietotājs var aizvērt informatīvo materiālu uzspiežot krustiņu uz tās. Evisit vietne par abonēšanas maksu var piedāvāt Evisit vietnes lietotājam iespēju samazināt mācību materiāliem pievienotos informatīvos materiālus (reklāmas).
3.3. Ne vienmēr mācību materiālu pasūtītājs un apmaksātājs ir mācību materiāliem pievienoto reklāmu vai informatīvo materiālu reklāmdevējs.
3.4. Ja mācību materiālu pasūta un apmaksā konkrēta juridiska persona (sponsors), pie mācību materiāla tiek norādīts attiecīgs sponsors.
3.5. Par reklāmas un reklāmdevēju iesniegtā materiāla satura atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild reklāmdevējs vai komersants, kurš reklamē attiecīgo preci, zāles vai pakalpojumu, vai komersants, kura interesēs attiecīgais reklāmas materiāls ir ievietots vietnē. Evisit izvieto reklāmas materiālu vietnē, neuzņemoties atbildību par reklāmas saturu, kā arī negarantē preces, zāļu vai pakalpojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

4. Evisit vietnes lietotāja reģistrācija, dzēšana un personas datu apstrāde

4.1. Lai kļūtu par reģistrētu Evisit vietnes lietotāju, fiziskai personai ir jāienāk Evisit vietnē un elektroniskā veidā jāaizpilda reģistrācijas anketa. Persona kļūst par reģistrētu Vietnes lietotāju, izveidojot lietotāja kontu un iegūstot lietotājvārdu un paroli. Persona kontu pati izveido, vietnē nospiežot saiti “Reģistrēties” un aizpildot lietotāja konta izveidošanai nepieciešamo informāciju, vai, autorizējoties ar kādu no Vietnes atbalstītajiem autorizācijas līdzekļiem (piemēram, internetbanka, e-paraksts, Smart-ID) un aizpildot konta izveidei nepieciešamo papildus informāciju. Vietnes lietotājs var pieslēgties vietnei, autorizējoties ar savu lietotājvārdu un paroli, vai, izmantojot kādu no vietnes atbalstītajiem autorizācijas līdzekļiem (piemēram, internetbanka, e-paraksts, Smart-ID). Lai pieslēgtos vietnei, nepieciešams uzklikšķināt uz attiecīgās autorizācijas rīka saites, un tad ievadīt rīka lietotāja datus. Lai vietnes lietotājs veiksmīgi pieslēgtos vietnei, jābūt izveidotam lietotāja kontam vietnē.
4.2. Konstatējot jebkādas neatbilstības starp norādītajiem personas datiem (Personas dati norādīti Noteikumu 4.6. punktā) un citos Latvijas Republikas reģistros iekļautajiem datiem par attiecīgo personu, Pārzinis liedz šādai personai izveidot Evisit vietnē profilu, bet gadījumā, ja vietnes lietotājs reģistrējis Evisit vietnē profilu ar citai personai piederošiem personas datiem vai Latvijas Republikas reģistros nereģistrētiem personas datiem par attiecīgo fizisko personu, šāds vietnes lietotāja profils tiek dzēsts un atkārtota reģistrācija Evisit vietnē attiecīgajai personai tiek liegta.
Par šajā Noteikumu punktā minētajiem fiziskās personas vai Evisit vietnes lietotāja pārkāpumiem
Pārzinis informē attiecīgās Latvijas Republikas iestādes un institūcijas.
Evisit reģistrācijas anketu var aizpildīt rakstiski pasākumos un asociācijas sēdēs.
4.3. Pirmo reizi ienākot Evisit vietnē, vietnes lietotājam ir pienākums izveidot drošu paroli (drošas paroles izveidošanas un maiņas ieteikumi/noteikumi pievienoti Evisit reģistrācijas anketai), iepazīties ar Evisit vietnes noteikumiem un Privātuma politiku, un elektroniskā veidā dot piekrišanu Evisit vietnes noteikumu ievērošanai un apliecinājumu par iepazīšanos ar Privātuma politiku. Personai, kura aizpildījusi rakstiski anketu, bet elektroniskā veidā nav devusi piekrišanu Evisit vietnes noteikumu ievērošanai un nav apliecinājusi, ka iepazinusies ar Privātuma politiku, netiek dota iespēja lietot Evisit vietni.
4.4. Evisit vietnes lietotājs apņemas neizpaust citām personām savus Evisit vietnes lietotāja piekļuves datus, bet gadījumā, ja piekļuves dati ir nonākuši citas personas rīcībā, nekavējoties mainīt vietnes lietotāja piekļuves datus (paroli) un informēt Pārzini.
Pārziņa darbiniekiem nav piekļuves vietnes lietotāja parolēm.
4.5. Evisit vietnes lietotājs un Pārzinis apņemas viens otru nekavējoties informēt par jebkuru neatļautu vietnes lietotāja paroles izmantošanas gadījumu vai jebkādu citu drošības noteikumu pārkāpumu. Evisit vietnes lietotājam pēc katra Evisit vietnes apmeklējuma, Evisit vietnes lietošanas sesijas beigās, ir jāpārliecinās par to, ka viņš ir izgājis no sava profila, nospiežot attiecīgo izvēlni „iziet”, nevis tikai aizverot Evisit vietnes pārlūku. Evisit neatbild par vietnes lietotāja jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, ja Evisit vietnes lietotājs nav ievērojis Evisit vietnes lietošanas noteikumus un Pārziņa noteiktos Evisit vietnes lietošanas drošības pasākumus.
4.6. Visi reģistrētie Evisit vietnes lietotāju personas dati un korespondence tiek apstrādāta un aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas savienības Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (turpmāk – Regula).
4.7. Evisit vietnes lietotājs saskaņā ar Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, reģistrējoties Evisit vietnē, piešķir tiesības Pārzinim veikt savu (lietotāja) personas datu apstrādi Noteikumos un Pārziņa Privātuma politikā atrunātajiem mērķiem, t.sk., lai nodrošinātu vietnes lietotāju - ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu, kas ir reģistrējušās Evisit vietnē, personas datu drošību un aizsardzību, t.sk. Evisit vietnē izsniegto Sertifikātu uzskaitei un individualizēto piedāvājumu sagatavošanai Evisit vietnes lietotājiem.
4.8. Pārzinis ir tiesīgs veikt Evisit vietnes lietotāja personas datu (nepieciešamo) apstrādi Noteikumos un/vai normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem veicot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, salīdzināšanu, aktualizēšanu, aplūkošanu, izpaušanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. Evisit vietnes lietotāja personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas un citi personas dati, tai skaitā Evisit vietnes lietotāja fotogrāfijas (turpmāk tekstā – Personas dati), – tiek izmantoti tikai un vienīgi Evisit sistēmas lietošanas noteikumos, Privātuma politikā un/vai normatīvajos aktos noteikto mērķu sasniegšanai, t.sk. arī Sertifikātu sagatavošanai un uzskaitei, kā arī Personas datu salīdzināšanai ar citos Latvijas Republikas reģistros iekļautajiem datiem par attiecīgo personu, lai Evisit vietnē varētu reģistrēties tikai veselības aprūpes nozares speciālisti. Pārzinis Evisit vietnes lietotāja uzdevumā ir tiesīgs nosūtīt vai nodot Evisit vietnes lietotāja
Personas datus citam pārzinim vai datu apstrādātājam.
Evisit sadarbojas ar dažādām profesionālām medicīnas asociācijām. Evisit lietotāja Personas dati var tikt salīdzināti, pieprasīti, saņemti un nodoti medicīnas/veselības aprūpes asociācijām un biedrībām.
4.9. Evisit vietnes lietotājam uz viņa norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru var tikt nosūtīti komerciāla rakstura paziņojumi, informācija par jaunumiem Evisit vietnē, tajā skaitā informācija no Pārziņa sadarbības partneriem (turpmāk – papildinformācija). Ja vietnes lietotājs turpmāk nevēlas saņemt papildinformāciju, viņš var atteikties no papildinformācijas (izņemot paziņojumiem no medicīnas asociācijām) saņemšanas, par to paziņojot Pārzinim. Taču, atsakoties no Evisit papildinformācijas saņemšanas, vietnes lietotājam ir jāapzinās, ka viņa piekļuve Evisit visam informācijas saturam vietnē tiks ierobežota un Pārzinis vietnes lietotājam par Evisit vietnes lietošanu turpmāk var noteikt un piemērot abonēšanas maksu.
4.10. Evisit vietnē reģistrētie Personas dati var tikt izpausti Latvijas Republikas iestādēm un institūcijām bez Evisit vietnē reģistrēto un dzēsto Evisit vietnes lietotāju piekrišanas, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.11. Pārzinis ir tiesīgs gadījumos, kad vietnes lietotājs reģistrējas Evisit, lieto Evisit vietni, izvēlas izglītības programmas apguvi, Latvijas Republikas normatīvajos aktos un/vai Noteikumos noteiktos gadījumos, attiecīgās personas interesēs, pieprasīt, saņemt un nodot Evisit vietnē norādītos Personas datus trešajām personām. Pārzinim ir tiesības nodot Vietnes lietotāja Personas datus profesionālām asociācijām un farmaceitiskām kompānijām, kuras apmaksājušas mācību materiālus vai pasākumus, un pieprasīt, saņemt, salīdzināt un nodot Personas datus Latvijas Ārstu biedrībai, Latvijas Farmaceitu biedrībai, Latvijas Māsu asociācijai, citām profesionālām ārstu biedrībām vai ārstu apmācības iestādēm, izglītības iestādēm un citām personām, ja tiek nodrošināts noteiktais Personas datu apstrādes mērķis. Pārzinis ir tiesīgs nodot tā rīcībā esošos Personas datus resertifikācijas komisijām, Evisit vietnes lietotājam izsniegtās apliecības, Sertifikāta datu salīdzināšanai.
4.12. Ja Evisit vietnes lietotājs ir pieteicies un/vai apmeklējis pasākumu, kurā Pārzinis veic reģistrāciju un/vai elektronisko Sertifikātu izsniegšanu, vietnes lietotāja Personas dati, kas saistīti ar attiecīgo pasākumu, var tikt nodoti pasākuma organizatoriem. Šajā Noteikumu punktā minētajā gadījumā Pasākuma organizatoram tiks nodoti tikai un vienīgi šādi vietnes lietotāja Personas dati: vārds, uzvārds un ar Sertifikāta izsniegšanu vai pasākuma apmeklēšanu saistīta informācija. Pārzinis apņemas neizpaust pasākuma organizatoriem vietnes lietotāja kontaktinformāciju.
4.13. Gadījumā, ja Evisit vietnes lietotājs ir aizmirsis savu vietnes lietotāja paroli, Evisit vietnes lietotājam vietnes autorizācijas logā ir jānosūta pieteikums Evisit par paroles atjaunošanu, nospiežot izvēlnē „Aizmirsi paroli?”. Jaunā parole tiks nosūtīta uz Evisit vietnes lietotāja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi. Paroles atjaunošanai var tikt nodrošināts SMS ziņojums (SMS serviss). SMS ziņojums (SMS serviss) ir maksas pakalpojums, un pirms pakalpojuma apstiprināšanas Evisit vietnes lietotājs tiks informēts par pakalpojuma maksu un samaksas kārtību.
4.14. Ja Evisit vietnes lietotājs nevēlas turpmāk lietot Evisit piedāvātos pakalpojumus, viņš var atteikties no lietotāja profila, nosūtot attiecīgu pieprasījuma vēstuli uz Evisit vietnē norādīto e-adresi [email protected] vai nosūtot pieprasījumu Evisit vietnes sadaļā „Kontakti”. Pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas no Evisit vietnes lietotāja par lietotāja profila dzēšanu, visi Evisit vietnes lietotāja Personas dati 1 (vienas) darba dienas laikā tiks izdzēsti no Evisit vietnes un Pārziņa datu bāzes. Gadījumā, ja attiecīgais vietnes lietotājs ir izmantojis Evisit vietnes pakalpojumus, ieguvis apliecinājumu par lekciju noklausīšanos vai apgūšanu un/vai saņēmis Sertifikātu, tad šāda informācija pēc Evisit vietnes lietotāja profila dzēšanas tiek glabāta pie Pārziņa ne ilgāk kā 6 (sešus) gadus pēc attiecīgā apliecinājuma un/vai Sertifikāta izsniegšanas.
4.15. Pārzinis ir tiesīgs dzēst Evisit vietnes lietotāja profilu, ja Evisit vietnes lietotājs reģistrācijas anketā nav norādījis pilnīgi vai precīzi prasīto informāciju, reģistrējies Evisit vietnē vairāk nekā vienu reizi vai norādījis Personas datus, kuri neatbilst Latvijas Republikas reģistros iekļautajiem/reģistrētajiem Personas datiem par attiecīgo personu, vai veic darbības, kas apdraud traucē Vietnes normālu darbību. Šajā Noteikumu punktā noteiktajos gadījumos pirms Evisit vietnes lietotāja profila dzēšanas uz vietnes lietotāja e-pasta adresi tiek nosūtīta brīdinājuma evēstule, kurā vietnes lietotājs tiek informēts par Evisit vietnē norādīto Personas datu neatbilstību, Personas datu nenorādīšanu pieprasītajā apmērā vai Personas datu atkārtošanos un norādītas nepieciešamās darbības, un tiek noteikts termiņš Evisit vietnes lietotāja profila sakārtošanai un kļūdu novēršanai. Evisit vietnes lietotājam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā no Evisit evēstules izsūtīšanas dienas veikt Evisit e-vēstulē minētās darbības. Pārzinim ir tiesības dzēst Evisit vietnes lietotāja profilu/profilus gadījumā, ja vietnes lietotājs nav veicis Evisit e-vēstulē minētās darbības šajā Noteikumu punktā norādītajā termiņā. Katru saskaņā ar šo Noteikumu punkta nosacījumiem dzēsto Evisit vietnes lietotāja jaunu vai atkārtotu reģistrācijas pieteikumu Evisit Pārzinis izskata individuāli, piekrītot vai liedzot attiecīgajai personai reģistrāciju Evisit.
4.16. Pārzinis ir tiesīgs dzēst Evisit vietnes lietotāja profilu bez vietnes lietotāja piekrišanas, ja vietnes lietotājs neievēro vai pārkāpj Evisit sistēmas lietošanas noteikumus – jebkuru no Evisit sistēmas lietošanas noteikumu punktiem. Pārzinim ir tiesības nekavējoties dzēst Vietnes lietotāja profilu, ja lietotājs veic darbības, kas traucē Vietnes normālu darbību vai tiek veiktas citas prettiesiskas darbības vai to kopums pret Vietni. Šajā Noteikumu punktā norādītajā gadījumā visi Evisit vietnes lietotāja Personas dati tiek dzēsti un netiek saglabāti vai uzglabāti.
4.17. Pārzinis ir tiesīgs dzēst Evisit vietnes lietotāja profilu bez vietnes lietotāja piekrišanas, ja vietnes lietotājs 2 (divu) gadu laikā nevienu reizi nav ienācis Evisit vietnē.
4.18. Evisit vietnes lietotājam ir brīva piekļuve Evisit datu apstrādes sistēmā ievadītajiem saviem Personas datiem, izmantojot savu profilu Evisit vietnē.
4.19. Evisit vietnes lietotāja pienākums ir pašam regulāri Evisit vietnē pārbaudīt savus Personas datus un aktualizēt tos. Mainoties kontaktinformācijai, profesijai vai jebkuriem citiem Evisit vietnē reģistrētajiem Evisit vietnes lietotāja Personas datiem, Evisit vietnes lietotāja pienākums ir nekavējoties izdarīt Evisit vietnē izmaiņas, aizstājot iepriekš reģistrētos Personas datus ar aktuāliem Personas datiem, vai aktualizējamie Personas dati jānosūta Evisit. Pārzinis brīdina Evisit vietnes lietotāju par to, ka Evisit vietnē reģistrētu neaktuālu Personas datu gadījumā sertifikācijas komisija var neizskatīt vietnes lietotāja pieteikumu un neapstiprināt nopelnītos/piešķirtos tālākizglītības punktus.
4.20. Vietnes lietotāja lietotājprofila informācija, t.sk. vārds, uzvārds, nodarbošanās un fotoattēls, ja lietotājs to augšupielādējis vietnē, kā arī vietnē veiktās aktivitātes var būt redzamas citiem vietnes lietotājiem vietnes izmantošanas laikā.
4.21. Pārzinis pakalpojuma kvalitātes un Vietnes darbības uzlabošanas nolūkā ir tiesīgs nodot Vietnes lietotāja Personas datus personām, kas ietilpst Pārziņa uzņēmumu grupā (saistītas personas). Vietnes lietotāja personas datus Pārzinis var nodot Pārziņa uzņēmumu grupā ietilpstošajam datu pārzinim SIA Evisit.lv, reģ. Nr. 40203115270, nolūkā nodrošināt Vietnē piedāvāto pakalpojumu izpildi.

5. Autortiesības un blakustiesības

5.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Evisit vietni pieder tikai un vienīgi Pārzinim – SIA „Evisit”. Šajā Noteikumu punktā minēto tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī pilnā apmērā apņemas atlīdzināt Pārzinim – SIA ”Evisit” visus zaudējumus, kurus tā ar savu darbību ir nodarījusi Pārzinim – SIA ”Evisit”.
5.2. Vietnē ievietotie intelektuālā īpašuma objekti ir aizsargāti saskaņā ar Autortiesību likumu un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jebkura Evisit vietnē ievietotā intelektuālā īpašuma objekta izmantošana atļauta tikai saskaņā ar Evisit sistēmas lietošanas noteikumiem un Pārziņa – SIA „Evisit” – iepriekšēju rakstisku atļauju.
5.3. Evisit vietnē ievietotie mācību materiāli var piederēt arī citām juridiskām vai fiziskām personām. Pārzinis brīdina Evisit vietnes lietotāju, ka par autortiesību pārkāpumiem iestājas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā atbildība.

6. Maksas lekciju noteikumi

6.1. Maksas mācību materiāls ir pieejams tikai Evisit vietnes lietotājiem, kuri reģistrējušies Evisit vietnē un veikuši pakalpojumu apmaksu saskaņā ar Evisit sistēmas lietošanas noteikumiem un attiecīgā pakalpojuma sniedzēja noteikumiem, norēķinus veicot ar maksājumu karti Evisit sistēmā (pieeju maksas mācību materiāliem var iegādāties tiešsaistē, norēķinus veicot ar jebkuras kredītiestādes
(bankas) izdotajām starptautiskajām maksājumu kartēm: MasterCard, VISA, VISA Electron un
Maestro debetkartēm). (Apzīmējums naudai – virtuālā nauda.)
Maksas pakalpojumu sniedzējs un maksas pakalpojuma maksa tiek norādīta pirms pakalpojuma apstiprināšanas. Pārzinis neuzņemas atbildību par Pārziņa sadarbības partneru Evisit vietnē sniegtajiem maksas pakalpojumiem un pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.
6.2. Evisit vietnes lietotājs var izmantot pakalpojumu „Mans maks” un veikt maksājumus no šīs vietnes. Pakalpojumu „Mans maks” lietošanas noteikumi ir pievienoti Evisit vietnes attiecīgajai sadaļai.
6.3. Evisit vietnē Evisit vietnes lietotāju reģistrētos profilus no Evisit vietnes dzēš Pārzinis 2 (divu) darba dienu laikā no vietnes lietotāja pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja Evisit vietnes lietotājs jebkādu iemeslu dēļ ir nosūtījis Pārzinim pieprasījumu dzēst Evisit vietnes lietotāja profilu, bet nav realizējis pakalpojumā „Mans maks” iegādāto un uzkrāto virtuālo naudu, tie tiek dzēsti vienlaicīgi ar Evisit vietnes lietotāja profila datiem un Evisit vietnes lietotājs zaudē iespēju tos izlietot, atjaunot, kā arī pieprasīt no Pārziņa virtuālās naudas atgriešanu un atlīdzināšanu. Gadījumā, ja lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja Evisit vietnei vai Evisit vietnes lietotāja profils tiek dzēsts Evisit sistēmas lietošanas noteikumu pārkāpumu gadījumā, tad Evisit vietnes lietotājam netiek atmaksāti nekādi jau samaksātie maksājumi par Evisit vietnē piedāvātajiem maksas pakalpojumiem un netiek atlīdzināti nekādi zaudējumi, kurus Evisit vietnes lietotājs sev radījis, neievērojot vai pārkāpjot Noteikumus – kādu no Noteikumos iekļautajiem nosacījumiem. Šajā Noteikumu punktā noteiktajā gadījumā Evisit vietnes lietotājs nav tiesīgs prasīt Pārzinim pakalpojuma izpildi vai pakalpojuma „Mans maks” ieskaitītās virtuālās naudas atgriešanu vai atlīdzināšanu.
6.4. Pēc Evisit vietnē noteiktās summas apmaksas par maksas pakalpojumu, tai skaitā mācību materiāla noskatīšanos, pakalpojums vai mācību materiāls vietnes lietotājam ir pieejama nekavējoties (uzreiz). Mācību materiāla skatīšanās ilgums un maksas pakalpojuma iegādes noteikumi ir norādīti pie katra konkrētā mācību materiāla vai maksas pakalpojuma.
6.5. Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā visiem Evisit vietnē publicētajiem un Evisit vietnes lietotājam pieejamajiem pakalpojumiem, tai skaitā bezmaksas pakalpojumiem, noteikt un vietnes lietotājam piemērot pakalpojuma maksu, nosakot pakalpojuma maksas apmēru (cenu) un apmaksas kārtību. Šajā Noteikumu punktā minētie maksas pakalpojumi stājas spēkā ar dienu, kad tos publicē Evisit vietnē.
6.6. Pārzinim ir tiesības jebkurā laikā Evisit vietnes lietotājam par Evisit vietnes lietošanu noteikt un piemērot abonēšanas maksu. Evisit vietnes lietotājam, kurš noteiktajā termiņā nebūs samaksājis abonēšanas maksu, tiks liegta vai ierobežota iespēja lietot Evisit vietni. Pārzinis uz Evisit vietnes lietotāja e-pasta adresi nosūtīs e-vēstuli ar brīdinājumu veikt noteikto abonēšanas maksu norādītajā termiņā.

7. Citi noteikumi

7.1. Visas domstarpības un strīdi, ja tādi rodas starp Pārzini – SIA „Evisit” un vietnes lietotāju, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā, ja domstarpības un strīdi netiek atrisināti pārrunu ceļā, tie atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nododami izskatīšanai Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā.
7.2. Visas tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Noteikumos un par kurām Pārzinis – SIA „Evisit” un vietnes lietotājs nevar vienoties, skatāmas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā.

Apstiprinājis SIA „Evisit” valdes priekšsēdētājs Jānis Šnepste 15.09.2023.